ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DEJENERATİF OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA OSTEOPOROZUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 66200
ÖZET
Bu çalışmada, kadın hastalarda diz osteoartritinin radyografik değişikliklerinin derecesi ile sağ kalça ve lomber bölgelerin kemik mineral yoğunluk ölçümleri (KMY) arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Çalışmaya laboratuvar testleri normal olan 81 kadın hasta alındı. Hastaların diz ağrılarının şiddeti, VAS ve WOMAC OA indeksi (The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), her iki diz anterior-posterior direkt X-ray grafileri ise Kellgren-Lawrence indeksine göre değerlendirildi, beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplandı. Tüm hastaların KMY ölçümleri lomber ve sağ kalça bölgelerinden yapıldı.

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşları ortalama 60 ± 5,2 yıl idi. BKİ ile femur boynu, Ward's ve L1-4 KMY değerleri arasında korelasyon saptandı (p<0.05, p<0.01, p<0.01). Yaş ile her iki diz radyolojik evresi arasında pozitif korelasyon, Ward's üçgeni ile ise negatif korelasyon saptandı (p<0.01). Artan radyolojik evre ile Ward's ve L1-4 KMY değerleri arasındaki artış istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç olarak OA'li hastalarda OA'in evresi arttıkça KMY'de istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış tespit edildi. OA'in şiddeti ile KMY arasındaki ilişki konusunda daha kesin bir karara varabilmek için OA'in görüldüğü eklemlerde lokalize kemik mineral yoğunluk ölçümlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the relation of the grading of radiographic changes in knee osteoarthritis with bone mineral density of lumbar spine and right hip region in female patients.

Eighty-one patients with normal laboratory analysis were included to the study. Patients were evaluated with The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and knee pain was measured with visual analoge scale (VAS). Antero-posterior knee radiographies were assessed according to Kellgren-Lawrence index and body mass index (BMI) was calculated for all pateints. Bone mineral density measurements of all patients were made from lumbar spine and right hip regions.

The mean age of enrolled patients was 60 ± 5,2 years. There was correlation between BMI and femoral neck, Ward's triangle, L1-4 BMD values (p<0.05, p<0.01, p<0.01) and also age was positively correlated with radiologic stage of both knees and negatively correlated with Ward's triangle (p<0.01). As radiologic stages progresses Ward's and L1-4 BMD values were increasing too, but this was not statistically significant.

In conclusion, we found a higher bone mineral density in patients with osteoarthritis when the stage of osteoarthritis was greater. This relation was not statistically significant. For a more accurate finding for relation of osteoarthritis and bone mineral density, localized bone mineral density measurements of the joints involved in osteoarthritis are required.