ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA EL VE OMUZU İLGİLENDİREN KASİSKELET SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI VE EL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF MUSCULOSKELETAL COMPLICATIONS OF HAND AND SHOULDER AND HAND FUNCTIONS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Received Date : 21 Aug 2009
Accepted Date : 25 Sep 2009
Makale Dili: TR - Medline No: 86255
ÖZET
Amaç: Diabetes Mellitus (DM)'lu hastalarda el ve omuzu ilgilendiren kas-iskelet sistemi komplikasyonlarını değerlendirmek ve hastaların eklem hareket açıklığı (EHA), el kavrama gücü, pinch kavrama, duyu, beceriklilik ve manuel kas testlerini değerlendirerek, el fonksiyonlarındaki etkilenmeyi araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 40 DM'lu kadın hasta ve 15 sağlıklı kadın dahil edildi. Her iki grubun el ve omuzu ilgilendiren kas iskelet sistemi problemleri araştırıldı. El fonksiyonlarını değerlendirmek üzere, her iki el bilek, 4. ve 5. metakarpofalangeal, proksimal interfalangeal ve distal interfalangeal eklem pasif ve aktif EHA, el kavrama gücü ve lateral pinch kavrama gücü ölçüldü. Beceriklilikleri Purdue'nün çivili tahta testi ile, yüzeyel duyuları Semmes Weinstein monofilaman testi (SWM) ile değerlendirildi. İntrinsik kasların değerlendiriminde ise elin 6 hareketini içeren manuel kas testi uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 40 diabetik hastanın 27(%67,5)'sinde kısıtlı eklem hareketi (KEH), 4(%10)'ünde tetik parmak (TP), 28(%70)'inde Dupuytren kontraktürü (DK), 7(%17,5)'sinde adeziv kapsülit (AK) saptandı. DM'lu grubun sağ-sol el kavrama gücü (p=00008,p=0.0007), lateral pinch gücü (p=0.0003), SWM testi (p=0.034), beceriklilik (p=0.0009) ve manuel kas testleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında belirgin olarak azalmış bulundu. Onbeş yıldan daha uzun süreli DM'lu olan hastalarda, kısa süreli hastalığı olanlara göre DK görülme oranı daha fazlaydı (p=0.021). Kas gücünde azalma olan grubun becerikliliği (p=0.013) ve lateral pinch kavrama gücü (p=0.029), kas gücü tam olanlara göre belirgin olarak azalmıştı.

Sonuç: DM kas-iskelet sistemi komplikasyonlarına yol açabilir. DM'lu hastaların EHA, el kavrama güçleri, duyu, beceriklilik ve kas güçlerinde sağlıklı bireylere göre belirgin azalma ortaya çıkmakta ve el fonksiyonları bozulmaktadır.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the musculoskeletal complications of the Diabetes Mellitus (DM) and effects of the DM in the range of motion (ROM), grip and pinch strength, dexterity and manuel hand muscle testing.

Materials and Methods: 40 women patients with DM and 15 healthy women were included. The musculoskeletal problems of hand and shoulder were evaluated. The ROM of wrists, 4th and 5th fingers of metacarphophalangeal, proximal interphalangeal and distal interphalangeal joints were measured. Hand grip strength and lateral pinch strength were measured. Dexterity was evaluated with Purdue Pegboard test and Semmes Weinstein monifilament testing (SWM) was performed for assessment of perception of touch/pressure. Manual muscle tests evaluating 6 hand movement for intrinsic hand muscles were performed.

Results: Twenty seven (67,5%) of 40 DM patients had limited joint mobility (LJM), 4(10%) of patients had trigger finger, 28(70%) of patients had Dupuytren's contracture (DC) and 7(17,5%) of patients had adhesive capsulitis. Grip and pinch strength (p=00008, p=0.0003 respectively), SWM test (p=0.034), dexterity (p=0.0009) and manuel muscle testing evaluations were significantly impaired in DM group than control group. The frequency of DC was significantly higher in patients with long term DM (>15 years) than patients with short term DM (p=0.021). The dexterity (p=0.013) and lateral pinch strength (p=0.029) of patients with muscle impairment were significantly lower than patients without muscle impairment.

Conclusion: DM may cause musculoskeletal system complications which may lead to the loss of mobility in hand joints and skin and impairment of hand functions.