ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Diabetes Mellitusun Engelliliğe Yol Açan Nadir Bir Komplikasyonu: Diyabetik Lumbosakral Radikülopleksopati
A Rare Disabling Complication of Diabetes Mellitus: Diabetic Lumbosacral Radiculoplexopathy
Received Date : 01 Oct 2016
Accepted Date : 02 Feb 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2016-53461 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(1):38-41
ÖZET
Diabetes mellitusun (DM) nadir bir komplikasyonu olan diyabetik lumbosakral radikülopleksopati (DLSRP) kalça ve diz ağrısı, tutulan ekstremitede güçsüzlük ve proksimal kaslarda zayıflık ile kendini gösteren bir periferik nöropatidir. Çok nadir olarak görüldüğünden ayırıcı tanı açısından göz önünde bulundurmak ve tanı koymak zor olabilir. Biz burada acil servise alt ekstremite güçsüzlüğü ve ağrıyla başvuran ve o zamana kadar DM tanısı olmayan 62 yaşında kadın hastayı sunuyoruz. Klinik şüphe sonrası fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme testleri ve elektromiyografik çalışmalar DLSRP tanısını ortaya koydu. İmmünomodülator tedavi ve fizik tedavi programı sonrası hastanın semptom ve bulgularında belirgin iyileşme görüldü. DLSRP akut kalça ve bacak ağrısı ile proksimal kas güçsüzlüğü ile başvuran hastalarda akılda tutulmalı ve diğer patolojilerden ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
ABSTRACT
Diabetic lumbosacral radiculoplexopathy (DLSRP) a rare complication of diabetes mellitus is a peripheral neuropathy presenting with hip and leg pain weakness of involved extremity and wasting of proximal muscles. As it is very rare sometimes it may be difficult to consider and diagnose this entity. Herein we report a 62-year old woman presented with lower extremity weakness and pain that had no known DM until she had admitted to emergency service with these symptoms. Upon clinical suspicion physical examination, laboratory and imaging tests; electromyographic studies revealed DLSRP. After immunomodulatory treatment and physical therapy program, the patient had marked improvement in symptoms and signs. DLSRP must be considered in patients presenting with acute hip and leg pain together with proximal weakness and must be differentiated from other pathologies.