ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİABETİK HASTALARDA ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR EŞLİĞİNDE, KLİNİK VE FONKSİYONEL OLARAK EL DEĞERLENDİRMESİ
THE CLINICAL AND FUNCTIONAL EVALUATION OF HAND ALONG WITH ELECTRODIAGNOSTIC FINDINGS IN DIABETIC PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 68896
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada diabetik hastalarda elde gelişen komplikasyonların klinik olarak değerlendirilmesi ve elektrofizyolojik bulgular ve fonksiyonel durum ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya tip II diabetes mellitus tanısı almış (ortalama hastalık süresi 8.9±6.3 yıl), yaş ortalaması 56.3±10.6 yıl olan 35 hastanın 70 eli dahil edildi. Hastalar Dupuytren kontraktürü, tetik parmak, diabetik katı el sendromu, fibröz palmar nodül ve karpal tünel sendromu (KTS) yönünden incelendi. Yüzeyel dokunma duyusu ve vibrasyon duyusu değerlendirildi. El fonksiyonları değerlendirilmesi amacıyla Duruöz el skalası kullanıldı. Elektromiyografi ile KTS ve diabetik polinöropati varlığı araştırıldı.

Bulgular: Hastaların % 77.1'inde (54 el) ellerde uyuşma semptomu vardı. Hiçbir hastada Dupuytren kontraktürü, tetik parmak ve diabetik katı el saptanmadı. 44 elde KTS (23 sağ, 21 sol), 1 elde sağ kübital tünel sendromu, 1 elde sağ guyon tüneli sendromu ve 14 hastada distal simetrik polinöropati mevcuttu. Hastaların % 64.2'sinde yüzeyel dokunma duyusu normalken, % 60'ında vibrasyon duyusunda kayıp belirlendi. Duyu değerlendirmesi ve elektrofizyolojik bulgular ile Duruöz el indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak diabetik hastalarda el komplikasyonların sık görüldüğü bir organdır. Diabetin oluşturduğu komplikasyonlar disabiliteye ve hayat kalitesinin düşmesine neden olabilir. Disabilite yaratan komplikasyonlar hastalık süresi ve kontrolü ile doğrudan ilişki göstermektedir. Bu nedenle bu hastaların erken dönmelerinde el değerlendirilmesinin yapılması ve gerekli tedavinin erken evrede planlanması uygun olacaktır.

ABSTRACT
Purpose: To investigate the diabetic hand complications and the relationship between these complications and electrophysiological findings and functional status of patients.

Patients and Methods: Bilateral hands of 35 patients (mean age 56.3±10.6 years) with diagnosed as diabetes mellitus (mean diasease duration 8.9±6.3 years) were included this study. All patients were examined for Dupuytren's disease, trigger finger, diabetic stiff-hand and carpal tunnel syndrome (CTS). Light-touch sensetion and vibration sensation were evaluated. Hand functions of patients were evaluated by Duruöz's hand scale. Carpal tunnel syndrome and diabetic polineuropaty were investigated by electrodiagnostic study.

Results: 77.1% of patients were complained numbness in the hand. Dupuytren's disease, trigger finger and diabetic stiff-hand were not detected any patient. CTS was diagnosed in 44 hand (23 right hand, 21 left hand) and 14 patients had diabetic polyneuropathy. Cubital tunnel syndrome and Guyon's canal syndrome were present in one each right hand. 64.2% of patients had normal light touch sensation while 60% of patients had impaired vibration sensation. There were no statistically significant correlations between evaluation parameters, electrodiagnostic results and Duruöz's hand scale.

Conclusion: Diabetes mellitus is associated with several musculoskeletal complications of the hand. These complications are related with disease duration and disease control and they can lead to disability and functional impairment. For this reason, hand evaluation of diabetic patients and required treatment of hand complications should be done in early stage of disease.