ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Dijital Sinir Yaralanmalı Hastalarımızın Rehabilitasyon Sonuçları
Rehabilitation Results of our Patients with Digital Nerve Injury
Received Date : 02 Nov 2011
Accepted Date : 16 Feb 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 111148
ÖZET
Amaç: Zon 2 düzeyinde travmatik dijital sinir yaralanması olup tamiri yapılan ve postoperatif 3 ayı dolduran hastalarımızın sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmaya 46 dijital sinir yaralanmalı 16 hasta alındı. Duyu değerlendirmesi monofilaman testi (MT) ve sabit iki nokta ayrım (SİNA)testi ile yapıldı. Sonuçlar Amerikan Cerrahi Cemiyeti'nin rehberine göre sınıflandırıldı. Duyu sinir iyileşme düzeyi Seddon sınıflamasına göre yapıldı (S0-S4). El beceri değerlendirmesi Sollerman El Fonksiyon Testi (SEFT) ve fonksiyonel değerlendirme Quick-Disabilities of Arm, Shoulder, Hand (Q-DASH) anketi ile yapıldı. Kavrama gücü, Jamar dinamometre ile kaba kavrama gücüne (kg olarak) bakıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 34,91±10,99 olan, 14 (%87,5) erkek, 2 (%12,5) kadın hastada operasyon sonrası geçen süre 8,5±4,3 aydı. SİNA'ya göre 16 (%34,8) sinirde koruyucu duyu mevcut, 2 (%4,3) dijital sinir 11- 15 mm, 28 (%60,9) dijital sinir 6-10 mm idi. Duyu skorlamasına göre 11 (%23,9) dijital sinir S0, 6 (%13) dijital sinir S1, 5 (%10,9) dijital sinir S2, bir (%2,2) dijital sinir S3, 23 (%50) dijital sinir S3+ idi. SEFT ortalaması 74,31±6,1, Q-DASH ortalaması 39,56±19,15 idi. Sağlam ekstremite kaba kavrama gücü ortalaması 36,82±9,54 kg, leze taraf 20,96±12,57 kg olup, sağlam tarafa göre yüzdesi 60,14±31,59 idi.

Sonuçlar: Parmak düzeyinde dijital sinir yaralanması olan hastaların %88'inin erkek olduğu, nondominant elin daha fazla yaralandığı saptandı. Postoperatif 8,5 aylık takipte kas gücünün sağlam tarafa göre %60 güce ulaştığı, %50 hastanın duyu açısından iyi fonksiyonel sonuca geldiği, el beceri testinde total skora göre %93 seviyesinde başarı sağlandığı saptandı. (FTR Bil Der 2012;15: 1-6)

ABSTRACT
Objective: To present the results of traumatic nerve injury patients at zone 2 who had been operated and completed 3 months postoperatively.

Methods: Sixteen patients with 46 nerve injuries were included in the study. Sensory evaluation was made with monofilament test (MT) and static two point discrimination (STPD) test.

Results: Were classified according to American Surgery Association's guide. Sensory nerve recovery was evaluated with Seddon classification (S0-S4). Hand dexterity test was done with Sollerman Hand Function Test (SHFT) and functional assesment was done with Quick-Disabilities of Arm, Shoulder, Hand (Q-DASH) Questionnaire. Grip strength was examined with Jamar dynamometer (kg).

Results: Patients'median age was 34.91±10.99, 14 (87.5%) men, 2 (12.5%) women, postoperative time was 8.5±4.3 months. According to STPD 16 (34.8%) nerves had protectif sensory, 2 (4.3%) digital nerves were 11-15 mm, 28 (60.9%) digital nerves were 6-10 mm. According to sensorial scoring, 11 (23.9%) digital nerves were S0, 6 (13%) digital nerves were S1, 5 (10.9%) digital nerves were S2, one (2.2%) digital nerve was S3, 23 (50%) digital nerves were S3+. Average of SHFT was 74.31±6.1, average of Q-DASH was 39.56±19.15. Average value for healthy grip strength was 36.82±9.54 kg, injured was 20.96±12.57, percentage of the difference from healthy was 60.14±31.59.

Conclusion: Among patients with digital nerve injury at finger, 88% were men, non-dominant hand was injured more. During 8.5 months follow-up, muscle strength reached 60% of normal side, 50% of patients reached good functional results depending on sensory evaluation and 93% success was obtained over total score on hand skill. (J PMR Sci 2012;15: 1-6)