ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEARTRİTLİ HASTALARDA FONKSİYONEL YETENEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF FUNCTIONAL ABILITY IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE
Makale Dili: TR - Medline No: 33237
ÖZET
Diz osteoartriti (OA) özellikle yaşlılarda fonksiyonel kısıtlılığın major nedenidir. Bu çalışmanın amacı diz OA' li olgularda fonksiyonel kısıtlılık düzeyini etkileyen faktörleri belirlemekti.Yöntem: Çalışmaya American College of Rheumatology (ACR) tanı kriterlerine göre diz OA'i tanısı almış 84 hasta alındı. Hastaların 63'ü kadın, 21' i erkekti. Hastaların yaşı, hastalık süresi, eklem hassasiyeti, deformiteleri ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) belirlendi. Radyolojik değişim iki yönlü diz grafisinde Kellgren- Lawrence skalası ile değerlendirildi. Diz ağrısı Vizüel Anolog Skala (VAS) ve The Western Ontario ve McMaster Universiteleri (WOMAC) OA indeksinin ağrı bölümü ile ölçüldü. Ayrıca diz ağrısının şiddeti ve sıklığı sorgulandı. Diz OA'inin şiddeti Lequesne şiddet İndeksi (LŞİ) ile belirlendi. Fonksiyonel kısıtlılık düzeyi Stanford Genel Sağlık Sorgulaması (HAQ) ve WOMAC OA indeksinin fonksiyon alt skalası ile ölçüldü. Bulgular: Çalışmamızda radyolojik değişim, diz ağrısı, hastalık süresi ve LŞİ ile fonksiyonel kısıtlılık arasında anlamlı ilişki saptandı(p<0.05). Ayrıca diz OA'inin ağrı sıklığı ve şiddeti ile fonksiyonel kısıtlılık arasında da anlamlı ilişki vardı(p<0.05). Bununla birlikte yaş, obezite, deformite ve eklem hassasiyeti fonksiyonel kısıtlılık ile ilişkisiz bulundu(p>0.05). Sonuç: Bu çalışma diz OA olan hastalarda diz ağrısı, hastalık süresi, ve radyolojik değişimin fonksiyonel kısıtlılık düzeyini belirlemede önemli olduğunu göstermektedir.
ABSTRACT
Knee Osteoarthritis (OA) is a major cause of disability, particularly in the elderly. The aim of this study was to determine the factors affecting level of disability in patients with osteoarthritis of the knee. Methods: Eighty four patients, according to the American College of Rheumatology (ACR) criteria for knee osteoarthritis, included in this study. 21 patients were men and 63 were women. Age, duration of disease, deformity, Body Mass index (BMI) and joint tenderness of the patients were evaluated. Radiographic change was assessed from two-sided knee radiography with Kellgren- Lawrence scale. Knee pain was measured by the Visual Anolog Scale (VAS) and the pain section of the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) OA index. Further more severity and frequency of knee pain were examined. The severity of knee osteoarthritis was assessed by Lequesne Severity index (LSI). The level of disability was measured by Stanford Healty Assessment Questionnarire (HAQ), and the function subscale of the WOMAC OA index. Results: In our study we found significant correlations between radiographic grade, knee pain, duration of disease and LSI with disability(p<0.05). Further more a significant relation was found between disability and severity and frequency of kneepain (p<0.05). Howerer we did not find significant correlations of age, obesity, joint tenderness, deformity, and disability (p>0.05). Conclusion: This study shows that knee pain, duration of disease, radiographic grade are important to detect the level of disability in the patients who have knee OA