ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTİRİTİNDE POLARİZE IŞIK TEDAVİSİ'NİN ETKİSİ
THE EFFECT OF POLARIZED LIGHT THERAPY ON KNEE OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33242
ÖZET
Amacımız diz osteoartrit tedavisinde yeni bir fizik tedavi yöntemi olan polarize ışığın etkisini araştırmaktı. Çalışmamıza diz osteoartrit tanısı konulmuş 40 hasta alındı. Hastaların 20'sine polarize ışık ve ultrason tedavisi diğer 20 hastaya da sadece ultrason tedavisi uygulandı. Her iki grup 21 gün süreyle dizde spontan ağrı, hareketle ağrı, basınçla ağrı, vizuel anolog skala(VAS), hareket kısıtlılığı, eklem çevresi, tedavinin genel değerlendirilmesi ve yan etkiler yönünden takip edilerek karşılaştırıldı.

Sonuç olarak her iki grupta takip parametrelerinde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı iyileşme gözlendi(P < 0.001). Ancak iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı (P > 0.05). Polarize ışık ve ultrason tedavi grubunda iyileşme oranı % 80, sadece ultrason tedavi grubunda ise % 55 idi. İstatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen polarize ışığın iyilik halinde olumlu gelişme sağladığı görülmektedir.

ABSTRACT
Our aim is to investigate the effects of polarized light terapy which is a new physical treatment method. 40 patients with the diagnosis of knee osteoarthritis were included in our study. 20 patients were treated with polarized light and ultrasound ,the other 20 patients were treated with only ultrasound therapy. Both of the groups were compared for spontaneous pain, pain with motion and pressure,visual anolog the scale(VAS), restriction of ROM, measurement of joint circumference, general evaluation of heatment and side efects of treatment.

During 21 day penool. Consequently, in both groups statistical significant healing were observed in follow up parameters. (p<0.001). But there was not significant difference between two groups (p<0.005). Healing rate was 80% in polarized light and ultrasound therapy group, 55% in only ultrasound therapy group. Although it is not significant statisticaly it is seen that polarized light had benefical effect on healing.