ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Oral Glukozamin Sülfatın Ağrı, Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
The Effect of Oral Glucosamine Sulfate Treatment on Pain, Walking and Daily Activities of Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 27 Jul 2012
Accepted Date : 02 Sep 2012
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Osteoartrit (OA) eklemin yapısı ve işlevinde değişiklik oluşması ile karakterize, temel olarak eklem kıkırdağının dejeneratif bir hastalığıdır. Glukozamin sulfat (GS), OA için yaygın biçimde kullanılan destekleyici tedavi yöntemidir. Biz bu çalışmada 6 haftalık günlük 1500 mg oral GS'ın diz osteoartritine ilişkili bulguları olan hastalar üzerindeki kısa dönem etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya diz osteoartriti tanısı alan 100 hasta dahil edildi. Oral glukozamin sülfat, asetaminofen ve kuadriseps güçlendirme egzersizi verilen 50 kişi glukozamin sülfat tedavi grubu olarak, asetaminofen ve kuadriseps güçlendirme egzersizi verilen 50 kişi ise kontrol grubu olarak alındı. Girişte ve çıkışta tüm hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ), “Western Ontario McMaster” (WOMAC) skorları, visuel analog skalaları (VAS 0-10), 50 metre yürüme ve 10 basamak merdiven inip çıkma süreleri kaydedildi.

Bulgular: İki grubun giriş WOMAC(GS grup 48,26±14,20;kontrol grup 48,05±9,58) ve VAS ortalamaları (GS grup 7,74±1,3, kontrol grup 7,20±1,66) arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamasına rağmen, çıkış WOMAC (GS grup 39,87±9,41,kontrol grup 43,08±7,38 )ve VAS (GS grup 3,22±1,86, kontrol group 5,6±1,78) ortalamaları arasında istatistiksel açıdan GS grubu lehine anlamlı fark bulundu. Başlangıç 50 metre yürüme süreleri açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamasına rağmen, 6 hafta sonraki 50 metre yürüme süresi GS grubunda anlamlı olarak azalmıştı.

Sonuç: Glukozamin sülfatın, diz osteoartriti olan hastaların tedavisinde diğer tedavi seçeneklerine ilave olarak verilebilecek faydalı bir nutrisyonel destek olduğu kanısındayız. (FTR Bil Der 2012;15: 81-5)

ABSTRACT
Objective: Osteoarthritis is basically a degenerative disease of joint cartilage and characterized with the change of structure and function of joint. Glucosamine sulfate is a common supportive treatment modality for the osteoarthritis. We aimed to evaluate the short-term effects of daily 1500 mg glucosamine sulfate for 6 weeks on patients with the symptoms of osteoarthritis.

Methods: 100 patients who were diagnosed as osteoarthritis of knee recruited to the study. 50 patients who received glucosamine sulfate, acetaminophen and isometric strengthening exercise for quadriceps femoris were evaluated as glucosamine sulfate group while 50 patients who received acetaminophen and isometric strengthening exercise for quadriceps femoris were evaluated as control group. Body mass index(BMI), “Western Ontario McMaster” WOMAC scores, visual analog scale (VAS), fifty meters walking time, and the ascending-descending time of stair with 10 steps were recorded at the beginning and at the end of the study.

Results: Although there was no difference between the groups for WOMAC scores (GS group 48.26±14.20; control group 48.05±9.58) and VAS (GS group 7.74±1.3, control group 7.20±1.66) at the beginning of study, statistically significant difference was observed at the end of study in favor with the group who received GS (WOMAC score GS group 39.87±9.41,control group 43.08±7.38; VAS GS group 3.22±1.86, control group 5.6±1.78). Fifty meters walking time was not statistically significant between the groups initially, while fifty meters walking time increased significantly in GS group after six weeks.

Conclusion: We suggest that glucosamine sulfate can be considered as an additive nutritional support in addition to the other treatment choices in knee osteoarthritis. (J PMR Sci 2012;15: 81-5)