ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTİNDE İKİ HYALURONİK ASİT DERİVESİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF EFFICACY OF TWO HYALURONIC ACID DERIVATION IN OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE
Makale Dili: TR - Medline No: 33253
ÖZET
İntraartiküler hyaluronik asit diz osteoartrit tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asit ile düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asitin etkinliğini karşılaştırmaktı.

Kellgreen Lawrence skalası grade II-III gonartroz tanısı alan 65 hasta ( 53 bayan, 12 bay) çalışmaya alındı. Hastalar haftada bir kez olmak üzere 3 hafta intraartiküler enjeksiyon yapıldı. 1., 3. ve 6.aylarda değerlendirmeler yapıldı. Tedavi grubuna Hylan GF-20 (n=22) ve sodyum hyaluronat (n=21), kontrol grubuna %0.9 NaCl solüsyonu uygulandı. Ağrı değerlendirmesinde vizuel analog skala (VAS) ve WOMAC , fonksiyonel değerlendirmede sabah tutukluğu, diz fleksiyon açısı ve 10 metre yürüme süresi kullanıldı.

Otururken ve yürürken vizüel analog skalasında tedavi ve kontrol grupları arasında anlamlı fark saptandı. Ayakta vizüel analog skala ve 10 metre yürüme zamanı Na hyaluronat grubunda diğer gruplara göre anlamlı azalma saptandı.WOMAC değerlendirmesinde bütün gruplar arasında fark saptanmadı. Diz fleksiyon açı değerlendirmesinde ise tedavi grubunda anlamlı artış saptanmıştır.

ABSTRACT
Intraarticular hyaluronic acid is used in the treatment of osteoarthritis of the knee. The aim of this study was to compare the effectiveness of high molecular weight and low molecular weight hyaluronic acid.

65 patients ( 53 women, 12 men) who had grade II-III Kellgren- Lawrence scale were included in this study. In the treatment group, Hylan GF-20(n=22) and Na hyaluronate (n=21) , in the controlled group % 0.9 NaCl saline solution (n=22) was performed once a month for 3 months. Assessments were done in 1., 3., 6. months, including the records of; Vizuel analog scale(VAS) , WOMAC for pain, duration of stiffness, knee flexion angle , 10 meter walking time for function.

There were significant sitting, walking vizuel analg scale differences between treatment and controlled groups. Standing vizuel analog scale and 10 meter walking time was significantly reduced in Na-hyaluronate group than the other groups. In the WOMAC assessment, we obtained no differences between all groups. For assessment of the knee flexion angle ,we obtained a significant increase in the treatment group.