ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Diz Osteoartritinde Kombine Fizik Tedavi Uygulamalarında Kısa Dalga ve Ultrason Tedavilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Short-Wave Diathermy and Ultrasound Treatments as Combined Physical Treatments for Knee Osteoarthritis
Received Date : 05 Feb 2017
Accepted Date : 13 Mar 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(3):134-41
ÖZET
Amaç: Primer diz osteoartrit tanılı hastalarda, fizik tedavi kombinasyonları içerisinde uygulanan ultrason ve kısa dalga diatermi tedavilerinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 110 bilateral primer diz osteoartriti olan hasta alındı. Tüm hastaların sosyodemografik verileri, eklem hareket açıklıkları, radyolojik evreleri, vizüel analog skala (VAS) değerleri, parasetamol alım ihtiyaçları kaydedildi. Hastalar üç gruba randomize edilerek, üç ayrı tedavi grubu oluşturuldu. Grup I’e sıcak paket, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), ultrason ve kuadriseps güçlendirme egzersizleri, Grup II’ye sıcak paket, TENS, kısa dalga diatermi (KDD) ve quadriseps güçlendirme egzersizleri Grup III’e kuadriseps güçlendirme egzersizlerinden oluşan tedavi programı verildi. Fonksiyonel değerlendirmede Lequesne skalası kullanıldı. Time up go testi ve tekrarlı oturup kalkma test süreleri kaydedildi. Ağrı, VAS ile hastanın tedaviden memnuniyeti 4 puanlık likert skala ile değerlendirildi. Değerlendirmeler başlangıç, tedavi sonrası ve tedaviden dört hafta sonrasında yapıldı. Bulgular: Her üç tedavi grubunda; tedavi öncesi ve sonrasına göre eklem hareket açıklıkları, Lequesne indeksi, time up go testi, tekrarlı oturup kalkma test süreleri ile VAS değerleri arasında istatsitiksel anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Grup I ve Grup II’de, VAS skorlarındaki değişim ve paresetamol alım ihtiyacındaki azalma kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulunmuştur (p<0,05). Grup I ve Grup II’de hastanın tedavi memnuniyet skoru Grup III’e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Grup I ve II arasında ağrı ve fonksiyonel parametreler arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Çalışmamız orta derecede primer bilateral diz osteoartritinde kombine fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarının, sadece egzersiz tedavisine göre ağrı üzerine bir miktar daha olumlu etkilerinin olabileceğini düşündürmüştür. Kombine fizik tedavi uygulamalarında kullanılan derin ısıtıcının, ultrason ya da kısa dalga diyatermi olması ağrı ve diğer fonksiyonel değerlendirme parametreleri üzerine bir fark yaratmamaktadır.
ABSTRACT
Objective: Ultrasound and short-wave diathermy treatments for pain and functional state evaluations of physical treatment combinations are studied for patients who have primary knee osteoarthritis. Material and Methods: We studied 110 patients who have bilateral primary knee osteoartritis. All patient socio-demographic data, joint range of motion, radiologic grades, visual analog scale (VAS) values, and paracetamol needs were recorded. Patients were randomly divided into three groups. For Group 1, hot packs transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), ultrasound, and quadriceps strengthening exercises were given. For Group 2, hot packs, TENS, short-wave diathermy, and quadriceps strengthening exercises were given. For Group 3, only quadriceps strengthening exercises were given. Evaluations were taken at the beginning, immediately after, and four weeks after treatment. Results: In all treatment groups, statistical progress in range of motion, Lequesne index, time up and go tests, repetitive sit and stand up test times and VAS values were observed after treatment. In Groups 1 and 2, changes in VAS values and reductions in paracetamol requirements compared to the control group were statistically low (p<0.05). In Group 1 and Group 2, patient satisfaction scores for treatment, compared to Group 3, were statistically high. There was no difference between Group 1 and 2 in the means for pain and functional parameters. Conclusion: Our study found that combined physical treatment and exercises for mid-grade primary bilateral knee osteoartritis treatment yields better improvement than treatment with only exercises. Ultrasound and shortwave diathermy combined physical treatments showed no differences in pain and other functional evaluation parameters.