ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTİNDE KONVANSİYONEL RADYOLOJİK BULGULARIN YAŞ, HASTALIK SÜRESİ, OBEZİTE VE AĞRI İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE RADIOGRAPHIC FINDINGS AND AGE, DURATION OF DISEASE, OBESITY AND PAIN IN KNEE OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33256
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritinin radyografik değişimi ile yaş, ağrı, obezite ve hastalık süresi arasındaki ilişkiyi belirlemekti.

Yöntem: Çalışmaya Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) tanı kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı almış 64 hasta alındı. Hastaların 47' si kadın, 17' si erkekti. Olguların yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ ) ve hastalık süreleri belirlendi. VKİ 30 ≥kg/m_ olanlar obez kabul edildi. Hastaların iki yönlü diz grafileri Kellgren – Lawrence skalası ile değerlendirilerek evre 2 ≥ radyografik diz osteoartriti olarak alındı. Diz ağrısı vizüel anolog skala (VAS) ve Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri (WOMAC) osteoartrit indeksinin ağrı bölümü ile ölçüldü.

Bulgular: Çalışmamızda radyografik diz osteoartriti saptanan ve saptanmayan hastalar arasında yaş, obezite, ağrı ve hastalık süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışma diz osteoartriti olan hastalarda yaş, obezite ve hastalık süresinin radyolojik değişimi etkilediğini ayrıca diz ağrısının radyolojik değişimi olan hastalarda daha sık izlenebileceğini göstermektedir.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the the relations of age, pain, obesity and disease duration with the radiographic changes in knee osteoarthritis.

Methods: Sixty-four patients (47 female, 17 male) fulfilling the criteria for knee osteoarthritis of the ACR (American College of Rheumatology) were included in the study. The age, body mass index (BMI) and the disease duration of patients were recorded. The patients with BMI value of 30 kg/m2 or higher were considered as obese. Plain and lateral knee radiographs of patients were evaluated according to Kellgren-Lawrence scale and the radiographic findings consistent with grade 2 or more were considered as radiological knee osteoarthritis. Knee pain of patients was measured with VAS (visual analog scale) and also evaluated according to pain section of the Western Ontario and McMaster (WOMAC) osteoarthritis index.

Results: We found statistically significant differences between the patients with and without radiological knee osteoarthritis concerning age, obesity, pain and disease duration.

Conclusion: In this study we determined that radiographic changes of knee osteoarthritis are affected by age, obesity and disease duration and the knee pain tends to be more common in patients with radiographic changes.