ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTİNDE VİSKOSUPLEMENTASYON FİZYOTERAPİYE KARŞI: Kısa dönemde yürüyüşün biyomekanik özelikleri üzerine etkileri
VISCOSUPPLEMENTATION VERSUS PHYSIOTHERAPY IN KNEE OSTEOARTHRITIS: Short-term effects on biomechanical parameters of gait
Makale Dili: EN - Medline No: 68905
ÖZET
Amaç: Bu prospektif, kontrollü, tek-kör çalışmanın amacı diz osteoartritinin (OA) tedavisinde diz içi Hyaluronan veya Hylan G-F 20 enjeksiyonları ile 3 haftalık fizyoterapi (FT) programının etkinliği ve yan etkilerinin karşılaştırılmasıdır.

Metod: Diz OA'sı olan 30 hasta üç gruptan birisine dahil edildi. Gruplara diz içi Hyaluronan veya Hylan GF 20 enjeksiyonları veya 3 haftalık fizyoterapi (FT) programı verildi. Sonuç değerlendirme ölçekleri Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), ve yürüyüşün kinematik ve kinetik özellikleri 3 haftalık tedaviden önce ve sonra uygulandı.

Bulgular: WOMAC ağrı alt skoru ve toplam skoru, diz sagital plan toplam hareket açısı, ekstansor ve adduktor momentler ve vertical yer reaksiyon kuvvetleri her üç grupta da düzeldi. Ancak subjektif klinik değerlendirmelerdeki (WOMAC ağrı ve toplam skoru) değişim sadece FT grubunda anlamlıydı.

Sonuç: Eklem içi viskosuplementler diz OA'da ağrının azaltılmasında ve eklem yüklenmesini azaltarak hastalık seyrinin düzeltilmesinde etkin ve güvenli bulundu.

ABSTRACT
Aim: This aim of this prospective, controlled, singleblind study was to compare the efficacy and side effects of intraarticular Hyaluronan or Hylan G-F 20 injections and a three weeks of physiotherapy (PT) program in treatment of knee osteoarthritis (OA).

Methods: Thirty patients with knee OA were assigned into one of the three groups. Groups received intraarticular injections of Hyaluronan or Hylan G-F 20, or physiotherapy program, respectively. The outcome parameters measured before and one week after 3 weeks' intervention were Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), and kinematic and kinetic gait characteristics.

Results: Pain subscore and total score of WOMAC, sagittal plane excursions of the knee, extensor and adductor moments and scaled vertical forces improved in all of the groups. However, the statistically significant difference was observed in only subjective clinical assessments (pain subscore and total score of WOMAC) of PT group.

Conclusion: Intra-articular viscosupplements are found to be effective and safe not only in relieving pain but in altering the natural history of the knee OA, by decreasing joint loading, as well.