ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Diz Osteoartritli Hastalarda Serum Vitamin D Düzeyi ile Diz Fonksiyonu, Kas Gücü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Association Between Serum Vitamin D Level and Knee Function, Muscle Strength, Quality of Life in Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 22 Nov 2017
Accepted Date : 07 Feb 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-58947 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(2):57-63
ÖZET
Amaç: Diz osteoartrit (OA) tanılı hastalarda serum 25 hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyi ile diz fonksiyonu, kas gücü ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) kriterlerine göre diz OA tanısı alan 99 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalar serum 25(OH)D düzeyine göre 20 ng/mL’den düşük olanlar 1. grubu, 21-29 ng/mL arasında olanlar 2. grubu ve 30 ng/mL’den yüksek olanlar 3. grubu oluşturmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastaların beden kitle indeksi (VKİ), diz eklem hareket açıklığı (EHA), quadriseps kas gücü (QMP), fonksiyonel ambulasyon sınıflaması (FAS), Kellgren-Lawrence (KL) sınıflaması, vizüel analog skala (VAS) belirlendi. Diz fonksiyonu Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Lequesne Diz Osteoartrit Şiddet İndeksi ve Diz Yaralanma ve Osteoartrit Sonuç Skoru (KOOS) ile yaşam kalitesi ise kısa form-36 (KF-36) ile değerlendirildi. Bulgular: Birinci grup 57, ikinci grup 16 ve üçüncü grup 26 hastadan oluşmakta idi. Grupların yaş, cinsiyet ve VKİ açısından karşılaştırılmasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ancak FAS, QMP, diz EHA karşılaştırmasında anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). D vitamini düzeyi ile WOMAC, Lequesne indeksi ve VAS arasında anlamlı fark (p<0,05) ve negatif korelasyon (r=-0,619) belirlenir iken, KOOS bileşenleri ile anlamlı fark (p<0,05) ve pozitif korelasyon (r=0,508) saptandı. Sosyal fonksiyon, ruhsal sağlık ve genel sağlık durumu dışındaki KF-36 bileşenleri ile anlamlı ilişki bulundu (p=0,000). Sonuç: Sonuç olarak, D Vitamini eksikliğinin diz OA’li hastaların diz fonksiyonu, kas gücü ve yaşam kalitesi üzerinde negatif bir etkiye sahip olması nedeni ile serum düzeyinin izlem altına alınmasının ve eksikliği hâlinde tedavi edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the relationship between knee function, muscle strength and quality of life with 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] level in patients with knee osteoarthritis. Material and Methods: Ninety-nine patients with knee osteoarthritis (OA) according to the American College of Rheumatology (ACR) criteria were included in the study. The patients were divided into three groups according to 25(OH)D level as; group 1: <20 ng/mL, group 2: 21-29 ng/mL, and group 3: >30 ng/mL. Patients’ body mass index (BMI), knee range of motion (ROM), quadriceps muscle power (QMP), functional ambulation classification (FAC), Kellgren-Lawrence (KL) classification and visual analogue scale (VAS) were determined. The groups’ knee functions with Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Lequesne Index of Severity for Knee Osteoarthritis and Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS); quality of life with short form-36 (SF-36) were evaluated. Results: The first group consisted of 57 patients, the second group consisted of 16 patients and the third group consisted of 26 patients. There were no significant differences between age, gender and BMI (p>0.05) in groups. However, significant differences were found in FAC, QMP, knee ROM (p <0.05). Significant differences (p<0.05) and negative correlations (r=-0.619) were found between serum vitamin D level and WOMAC, Lequesne Index and VAS; significant differences (p<0,05) and positive correlations (r=0.508) were found between serum vitamin D level and KOOS components. Significant differences were found in SF-36 components except the social functioning, mental health and general health (p=0.000). Conclusion: In our study suggests that it is important to follow-up the serum level and to treat deficiency because of the vitamin D deficiencies’ negative effects on knee function, muscle strength and quality of life in patients with knee OA.