ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNİN AĞRI, FONKSİYON VE SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF TOTAL KNEE ARTHROPLASTY ON PAIN, FUNCTION AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE
Makale Dili: TR - Medline No: 66268
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritli (OA) hastalarda total diz artroplastisi (TDA) sonrasında erken dönemde ağrı, fonksiyon, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) ve eklem hareket açıklığında (EHA) meydana gelen değişiklikleri ve hastaların memnuniyet düzeylerini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: TDA endikasyonu konulan 33 hasta preoperatif, postoperatif 6. hafta ve 12. haftada değerlendirildi. EHA'ı goniometre ile pasif olarak ölçüldü. Ağrı düzeyi görsel analog skala (VAS) ile, fonksiyonel durumları Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri OA İndeksi (WOMAC OA İndeksi), Lequesne OA Şiddet İndeksi ile ve SİYK SF-36 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği ile değerlendirildi. Memnuniyet düzeyi likert skalası ile skorlandı.

Sonuçlar: TDA sonrasında % 66,6 hastada hareket kısıtlılığı saptandı. VAS ağrı skoru, Lequesne OA Şiddet İndeksi, WOMAC ağrı ve fiziksel fonksiyon, SF-36 ağrı, fiziksel fonksiyon, vitalite, sosyal fonksiyon ve mental sağlık skorlarında 6. haftada ve 6. ile 12. hafta arasında anlamlı düzelme saptandı (P<0,05). Rol-fiziksel skorunda anlamlı düzelme postoperatif 6. hafta ile 12. hafta arasında, rol-emosyonel skorunda anlamlı düzelme postoperatif 12. haftada görüldü (P<0,05). Sağlığın genel algılanmasında anlamlı düzelmenin postoperatif 6. haftada başladığı saptandı (P<0,05). 12. haftada çok memnun olan hasta oranı % 54,5'di.

Sonuç: TDA diz OA'li hastalarda erken dönemde ağrı, fonksiyon ve SİYK'nde belirgin düzelme sağlamaktadır. TDA sonuçlarını değerlendirirken bu ölçeklerin birlikte kullanılmasının yararlı olduğu düşüncesindeyiz.

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study was to evaluate the changes in the pain levels, functional status, health related quality of life (HRQoL) and the range of motion (ROM) of the patients undergoing total knee arthroplasty (TKA) in the early postoperative period.

Material and Method: 33 patients who had been scheduled for TKA were evaluated preoperatively (baseline) and at 6 and 12 weeks postoperatively. Passive ROM was measured with goniometer. Pain levels were assessed by visual analogue scale (VAS) . The functional status was assessed by Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index ( WOMAC OA Index) and Lequesne OA Severity Index. HRQoL was assessed by short form 36 (SF-36) . Patient satisfaction was evaluated by likert scale.

Results: ROM limitations were found in 66 % of the patients. Significant improvement was found in terms of VAS pain, Lequesne OA Severity Index, WOMAC pain and physical function scores and SF-36 subscales (pain, physical functioning, vitality, social functioning and mental health ) at 6 week postoperatively and between 6 and 12 week postoperatively (P<0,05). Significant improvement in role-physical and role-emotional subscales was detected between 6 and 12 weeks postoperatively and at 12 week postoperatively, respectively (P<0,05). Significant improvement was detected between baseline and 6 week postoperatively in terms of general health perception score (P<0,05). The patient satisfaction rate was 54 % at 12 week postoperatively.

Conclusion: TKA provides significant improvement in pain levels, functional status and HRQoL of the patients at the early period. Thus, the outcome of TKA should be assessed with these measurements.