ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE DİFLUNİSAL ETKİNLİĞİ
THE EFFECT OF DIFLUNISAL IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE
Makale Dili: TR - Medline No: 33155
ÖZET
Diz OA'nin konservatif tedavisinde analjezik ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların önemli bir yeri vardır. Plasebo kontrollü çift kör olarak planlanan bu çalışmanın amacı diz OA olan hastalarda diflunisalin etkinliğini belirlemektir.

Çalışmaya klinik ve radyolojik bulgulara göre diz osteoartriti tanısı alan, yaş ortalaması 51.7+10.7 yıl olan (40-72) 100 hasta dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ağrıları ve klinik semptomları belirlendi. Hastalar randomize olarak seçilerek 50 hastaya plasebo, 50 hastaya diflunisal 12 saat ara ile 1 tablet olarak 10 gün süre ile verildi. Tedavi sonunda ağrı ve klinik semptomlar tekrar değerlendirildi.

Diflunisal verilen hasta grubunda tedavi öncesi VAS ile ölçülen ortalama ağrı değerleri 7.8+3.8 iken tedavi sonrası 3.9+1.2 (p<0.05), plasebo grubunda ise tedavi öncesi ortalama VAS değeri 7.07+1.7 iken tedavi sonrası 6.5+1.9 (p>0.05) olarak bulundu. Diflunisal ile tedavi edilen hasta grubunda klinik semptomlarda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanırken plasebo ile tedavi edilen grupta klinik semptom sayısında anlamlı bir azalma bulunmadı.

Sonuç olarak diz ekleminde OA olan hastaların semptomatik tedavisinde Diflunisal analjezik etkileri bakımından plaseboya üstünlük göstermektedir. Diflunisal ile tedavi edilen hastalarda diz ekleminde ağrı şiddeti ve eşlik eden semptom sayısının azalması nedeniyle, diflunisal diz OA vakalarında semptomatik tedavide önerilmektedir.

ABSTRACT
NSAI drugs and analgesics are accepted drugs for the conservative treatment of osteoarthritis (OA) of the knee. The objective of this double blind placebo controlled study was to determine the efficacy of Diflunisal in this patient group.

A hundred patients with a mean age of 51.7+10.7 years were recruited. The clinical symptoms and the degree of pain were assessed on entry and at the end of the study. 50 randomized patients were given placebo and 50 patients were given Diflunisal 500 mg twice daily with a period of 10 days.

There was a significant improvement in the treatment group in their pain score assessed by VAS (7.8+3.8 versus 3.9+1.2) and in clinical findings. We could not find a significant improvement in the placebo group neither on the dimensions of pain (7.07+1.7 versus 6.5+1.9) nor in the clinical findings.

In conclusion Diflunisal is superior to placebo in the symptomatic treatment of osteoarthritis. As it is efficacious to the pain and clinical symptoms, it can be used in the symptomatic treatment of OA in the knee.