ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Ekstremite Kaybı Olan Pediatrik Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
Clinical and Demographic Features of Pediatric Patients with Limb Loss
Received Date : 15 Jan 2018
Accepted Date : 18 Aug 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-59767 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(3):101-6
ÖZET
Amaç: Ekstremite kaybı sıklıkla kalıcı dizabiliteye neden olur ve Türkiye’de ekstremite kaybı olan çocukların karakteristikleri ile ilgili bilgi eksikliği vardır. Bu çalışmada ekstremite kaybını önleyici çalışmalara yardımcı olması için ekstremite kaybı olan pediatrik hastaların klinik ve demografik özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma populasyonu olay zamanında 0-16 yaş arasında olup protez için rehabilitasyon merkezine başvuran hastalardan oluşmaktadır. Hastaların yaş, olay sonrası geçen süre, cinsiyet, etiyoloji, ampütasyon seviyesi ve tarafını içeren demografik ve klinik özellikleri analiz edildi. Bulgular: 41 ekstremite kaybı olan 32 hasta (20 erkek ve 12 kız) değerlendirildi. Çalışma zamanındaki ortalama yaş 11.46 yıldı. Edinilmiş ampütasyon 23 (%71.9) hastada mevcuttu ve diğer 9 vakada ekstremite kaybının nedeni doğumsal ekstremite yokluğuydu. Motorlu taşıt kazaları (MTK) pediatrik popülasyonda edinilmiş ampütasyonların en önemli nedeniydi (%28.1). MTK, iş kazaları ve elektrik çarpmasına bağlı gelişen ampütasyonların ortalama oluş yaşları sırasıyla 9.44, 15.25 ve 5 yıl idi. Edinilmiş amputasyon ve doğumsal ekstremite yokluğu arasında olay sonrası geçen süre açısından istatistiksel anlamlı fark tespit edildi (p: 0.01). Sonuç: Pediatrik hastaların çoğunda ekstremite kaybının nedeni travmatik ampütasyondu. Amputasyonların en sık nedeni MTK, iş kazaları ve elektrik çarpması idi. Çocukların ve onların bakıcılarının eğitimi travmatik amputasyonların önlenmesinde büyük öneme sahiptir.
ABSTRACT
Objective: Limb loss frequently leads to permanent disability and there is a lack of information on the characteristics of children with limb loss in Turkey. This study was aimed to present the clinical and demographic features of pediatric patients with limb loss for helping preventive actions of extremity loss. Material and Methods: This retrospective study comprised patients aged 0-16 years at the time of injury who were admitted to the rehabilitation center for prosthesis. Analysis was made of the demographic and clinical features including age, time since amputation, gender, etiology, level and side of the amputation. Results: Evaluation was made of 32 patients (20 boys and 12 girls) with the loss of 41 limbs. The mean age at the time of the study was 11.46 years. Acquired amputations were seen in 23 patients (71.9%) and in the other 9 cases, congenital limb deficiency was the cause of limb loss. Motor vehicle accident (MVA) was the leading cause of acquired amputation in the pediatric population (28.1%). The mean age at the time of amputation related with MVA, industrial injury and burning due to electric shock was 9.44, 15.25 and 5 years, respectively. There was a statistically significant difference between acquired amputation and congenital limb deficiency in respect of time since injury (p: 0.01). Conclusion: Traumatic amputations were the cause of limb loss in most of the pediatric patients. The leading causes of the amputation were MVA, industrial injury and electric shock. Education of children and their parents is of paramount importance in order to prevent acquired amputation.