ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Engelli Sağlık Kuruluna Başvurularda Kas-İskelet Sistemi Engelliliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Musculoskeletal Disabilities in Applications to the Disabled Medical Board
Received Date : 21 May 2021
Accepted Date : 28 Sep 2021
Available Online : 01 Oct 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-84552 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(1):100-8
ÖZET
Amaç: Hastanemiz Engelli Sağlık Kuruluna başvuran, kas-iskelet sistemini etkileyen patolojisi olan ve olmayan erişkin hastaların özelliklerini karşılaştırmak. Kas-iskelet sistemi patolojilerini ve bunların neden olduğu kas-iskelet ve tüm vücut engel oranlarını tespit etmek, ilave olarak eşlik eden diğer sistem tutulumlarını belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Sağlık Kuruluna başvuran 1.703 hastanın verileri retrospektif olarak Ulusal Engelli Veri Sistemi’nden tarandı. Hastaların demografik özellikleri, başvuru nedenleri, bağımlılık düzeyleri, tüm vücut özür oranları değerlendirildi ve kas-iskelet sistemi patolojisi olanlarla olmayanlar karşılaştırıldı. Kas-iskelet sistemini etkileyen patolojisi olan 1.059 hastanın ise ayrıca kas-iskelet sistemi patolojileri, bunların neden olduğu engel oranları, eşlik eden diğer sistem hastalıkları kayıt edildi. Bulgular: Engelli Sağlık Kuruluna başvuran 1.703 hastanın 1.059’unda (%62,18) kas-iskelet sistemini etkileyen en az bir patoloji tespit edildi. Kas-iskelet sistemi patolojisi olanlarda olmayanlara göre yaş ortalaması (62,55±20,22-43,92±16,93 yıl), tüm vücut engel oranı (68,25±26,45- 55,49±25,54) ve tam bağımlı birey oranı (%24,9-12,7) daha yüksek bulundu (p<0,001). Kas-iskelet sistemi patolojisi olanlarda en sık görülen patoloji osteoartrit ve en çok kas-iskelet sistemi engellilik oranına neden olan hastalık serebral palsiydi. Kas-iskelet sistemi patolojisi olanlarda en sık eşlik eden hastalık hipertansiyon idi. Sonuç: Engelli Sağlık Kuruluna başvuran bireylerde en sık görülen patolojilerin başında kas-iskelet sistemi patolojileri gelmektedir. Engellilikte önem arz eden kas-iskelet sistemi patolojilerinin belirlenmesi, alınacak koruyucu önlemler, bu kişilere uygulanacak tedavi ve belirlenecek politikalar açısından fikir verecektir.
ABSTRACT
Objective: Comparing the characteristics of adult patients with and without musculoskeletal system pathology who applied to our hospital’s disabled medical board. Detecting musculoskeletal system pathologies and the ratios of musculoskeletal and whole body disabilities caused by them, in addition identifying other accompanying system involvements. Material and Methods: The data of 1,703 patients who applied to Giresun University Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Training and Research Hospital Disabled Medical Board between January 2020 and December 2020 were retrospectively scanned from the National Disability Data System. Patients' demographic characteristics, reasons for admission, dependency ratios and whole body impairment rates were evaluated, and those with and without musculoskeletal pathology were compared. Additionally, musculoskeletal pathologies, disability rates, and other system diseases were reported in 1,059 patients with musculoskeletal system pathology. Results: At least one pathology affecting the musculoskeletal system was detected in 1,059 (62.18%) of 1,703 patients who applied to the disabled medical board. The average age (62.55±20.22-43.92±16.93 years), the whole body impairment rate (68.25±26.45-55.49±25.54) and fully dependent individual ratio (24.9%-12.7) were found to be higher in patients with musculoskeletal pathology compared to patients without musculoskeletal pathology (p<0.001). The most common pathology in patients with musculoskeletal pathology was osteoarthritis and the most common pathology causing musculoskeletal disability ratio was cerebral palsy. Hypertension was the most common accompanying disease in patients with musculoskeletal pathology. Conclusion: One of the most common pathologies in people who apply to the disabled medical board is musculoskeletal pathologies. Determining the pathologies of the musculoskeletal system, which is important in disability, will give an idea about the preventive measures to be taken, the treatment to be applied to these people, and the policies to be determined.
REFERENCES
 1. Oral A. Özürlülüğü olan bireylerin topuma yeniden entegrasyonu. Beyazova M, Kutsal YG, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 2. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2011. p.105-20. [Link] 
 2. Resmî Gazete (20.02.2019, Sayı: 30692) sayılı Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik; 2019. [Link] 
 3. Benli AR, Demir Yazıcı Ş, Yazıcı O ve ark. Sağlık kuruluna başvuru nedenlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of causes application on medical board]. Konuralp Tıp Dergisi. 2016;8:167-72. [Crossref] 
 4. Uysal C, Bulut M, Kaya MC ve ark. Dicle Üniversitesi hastaneleri özürlü kuruluna başvuran olguların incelenmesi [Analysis of cases referred to the disability board of Dıcle University hospitals]. J For Med. 2013;27:1-9. [Link] 
 5. Sayın İ, Erdur Ö, Topçu İ ve ark. Sağlık kuruluna özürlülük tespiti ve diğer nedenlerle başvuran olgularda kulak-burun-boğaz patolojileri ve sıklıkları: gözlemsel bir çalışma [Ear-nose-throat pathologies and incidence in subjects who apply to health council for detection of disability and other causes: an observational study]. KBB-Forum. 2011; 10: 87-91. [Link] 
 6. Ceyhan D, Yaşar T, Demirok A ve ark. Sağlık kurulu raporlarına göre Van bölgesinde görme özürlülük nedenleri [Causes of visual impairment in the Van city area according to the health committee's reports]. Turk J Ophthalmol. 2012;42:131-4. [Crossref] 
 7. Özbaran B, Köse S. Çocuk psikiyatrisi pratiğinde özürlü sağlık kurulu raporları: altı yıllık Ege Üniversitesi deneyimi [Health committe reports for disabled children in child psychiatry practice: the last six-year experience of Ege University]. Çocuk Genç Ruh Sağlık Derg. 2011;18:67-72. [Link] 
 8. Yektaş Ç, Kaplan SE. Bir üniversite hastanesi çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları birimine başvuran hastaların sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi [Evaluation of health committee reports of patients admitted to the university of child and adolescent department]. Konuralp Tıp Dergisi. 2017;9:228-32. [Link] 
 9. Çabalar M, Demirtaş Tatlıdede A, Yazar T ve ark. Nörolojik hastalıkların özürlülük derecelerinin sağlık kurulunda değerlendirilmesi [Evaluation of the neurological disability rates in medical commission]. Bakırköy Tıp Dergisi. 2011;7:142-6. [Crossref] 
 10. Evlice A, Demir T, Aslan K ve ark. Nörolojik hastalıklarda özürlülük [Disability at neurological diseases]. Cukurova Med J. 2014;39:566-71. [Crossref] 
 11. Nas K, Çevik R, Gür A ve ark. Diyarbakır merkezinde okul çocukları ve ailelerinde hareket sistemi özürlülerin sıklığı [The frequency of locomotor disabilities in Diyarbakır]. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 1999;2:8-14. [Link] 
 12. Terzi R, Altın F. Özürlü sağlık kurulunda değerlendirilen hastaların lokomotor sistem özürlülüklerinin incelenmesi [Examination of the patient's locomotor system disability evaluated in the board of health for disabled]. Türk Osteoporoz Dergisi. 2014;20:60-4. [Crossref] 
 13. World Health Organization [İnternet]. World report on disability, 2011. 15.05.2021. Erişim linki: [Crossref] 
 14. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü [İnternet]. © 2011 WHO. Engelli ve yaşlı istatistik bülteni Mart 2021. Erişim linki: [Crossref] 
 15. Resmî Gazete (20.02.2019, Sayı: 30692) sayılı Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değer lendirmesi Hakkında Yönetmelik; 2019. [Link]