ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Enjeksiyona Sekonder Siyatik Nöropati Hastalarımıza Ait Elektronöromiyografik Sonuçlar: Retrospektif Bir Değerlendirme
Electroneuromyographic Results of Our Scia.c Neuropathy Patients Secondary to Injec.on: A Retrospective Evaluation
Received Date : 11 May 2016
Accepted Date : 06 Mar 2017
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2017;20(1):9-15
ÖZET
Amaç: Bu retrospektif çalışmada, elektronöromiyografi (ENMG) laboratuvarımıza gluteal intramusküler enjeksiyona sekonder siyatik sinir lezyonu ön tanısı ile başvuran hastaların elektrofizyolojik sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: ENMG laboratuarımıza 2006-2015 yılları arasında gluteal bölgeye intramusküler enjeksiyon sonrası gelişen siyatik sinir hasarı ön tanısı ile başvuran 68 hastanın elektrofizyolojik bulguları kaydedildi. Bulgular: Çalışma popülasyonunun yaş aralığı 6-94 yıl arasında idi. Hastalardan 4 tanesinin 15 yaş altı olduğu saptandı. Peroneal dalın tibial sinire göre daha fazla etkilendiği gözlendi. Ayrıca duyu liflerinin motor liflere göre daha fazla etkilendiği bulundu. Hastalarımızın önemli bir kısmında aksonal etkilenme gözlendi. İğne elektromiyografi sonuçlarına göre en çok etkilenen kas tibialis anterior (%92,6) iken, en az etkilenen kas biseps femoris kasının uzun başı (%79,41) idi. Hastalardan sadece 11’i kontrol ENMG için başvurmuş, bunların 10’unda düzelme saptanmıştı. Sonuç: Çalışmamızda peroneal sinirin tibial sinire göre daha çok etkilendiği saptanmıştır. Ek olarak duyu liflerinin motor liflere göre daha fazla hasar gördüğü bulunmuştur. Kontrol ENMG ile değerlendirilen hastaların büyük bir bölümünde düzelme gözlenmiştir.
ABSTRACT
Objective: In this retrospectice study, it was aimed to evaluate the electrophysiological results of our patients who were admitted to our electroneuromyography (ENMG) laboratory with prediagnosis of sciatic nerve injury secondary to gluteal intramuscular injections. Material and Methods: It was recorded the electrophysiological findings of 68 patients who were admitted to our ENMG laboratory between 2006 and 2015 with prediagnosis of sciatic nerve injury which developed after intramuscular injection in the gluteal region. Results: The range age of the study population was between 6-94. It was found that four cases of them were to be under 15 years of age. It was observed motor nerve conduction velocity, amplitude and latency of the peroneal nevre more than affected to tibial nerve. Also, it was found that the sensory fibers more than affected to motor fibers. Axonal damage was observed in a significant portion of our cases. The most common affected muscle was tibialis anterior (92.6%) while the fewest affected muscle was the long head of the biceps femoris muscle (79.41%) based on the needle EMG. Only 11 cases of the study population were admitted for control ENMG, improvement was observed in 10 of these cases. Conclusion: In our study, it was determined that peroneal nerve more than affected tibial nerve. Additionally, it was found sensory fibers more than damaged to motor fibers. Improvement was observed in a greater number of patients which were evaluated with control ENMG.