ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

EPİN KALKANEİDE CERRAHİ TEDAVİ
SURGICAL TREATMENT IN EPIN CALCANEI
Makale Dili: TR - Medline No: 66272
ÖZET
Giriş: Bu retrospektif çalışmanın amacı kalkaneal spur eksizyonuyla birlikte plantar fasia gevşetmesinin konservatif tedaviye dirençli hastalarda semptomatik iyileşmeye katkısının araştırılmasıdır.

Materyal ve metod: Konservatif tedaviye yanıt alınamayan 32 hastanın 32 topuğuna spur eksizyonu ve plantar fasia gevşetmesi uygulandı. Hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası kontrollerde 10 puanlı duyusal ağrı oranı subjektif analog skoruna (VAS) göre değerlendirildiler.

Bulgular: Hastaların preoperatif VAS skorları ortalama 8,1'di . Hastalardan 17'si (%53) cerrahi tedaviden memnun kaldı, bunlardan VAS'a göre 8'i (%25) %50'nin üzerinde, 9'u (%28) ise VAS'a göre %25 – 50 arası iyileşme gösterdi. Hastaların 15'i (%47) cerrahi tedaviden memnun kalmadı. Postoperatif ortalama VAS 6,2 idi. Hastaların 13'ünde (%41) son kontrolde spurun tekrar oluştuğu görüldü. Bunlardan 8'i asemptomatikti.

Tartışma: Yaptığımız çalışmada plantar fasia gevşetmesi ve spur rezeksiyonu uyguladığımız olgularda ortalama 7 yıllık takip sonucunda hasta tatminini sadece 17 (%53) hastada elde ettik. Sonuçlarımızın tatmin edici olmamasını uzun takip sürelerimize ve spur rezeksiyonunun hastalığın inflamatuar yönüne yeterli katkıda bulunamamasına bağlıyoruz.

ABSTRACT
Objective: The aim of this retrospective study is to determine the effects of spur resection and plantar facial release in the patients who were not cured with conservative measures.

Methods: Thirty-two heels of thirty-two patients who undergo surgical procedure of spur excision and plantar release assessed according to ten point visual analogue pain rating scale preoperatively and in postoperative assessment.

Results: The mean preoperative VAS score was 8,1. 17 (53%) of the patients were satisfied with the surgical procedure, 8 of these demonstrated greater than 50% improvement on the VAS and 9 demonstrated between 25% – 50% improvement. 15 (47%) of the patients were not satisfied with the treatment. The mean postoperative VAS was 6,2. In 13 of the patients the spur relapsed and 8 of these were symptom free.

Conclusion: We had the patient satisfaction in 17 (53%) of the patients. The unsatisfactory outcomes are related to the long followup time and the operative procedures which do not deal with the inflamatory side of the disease.