ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ERİŞKİN FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
SURGICAL TREATMENT AND NURSING ASSESSMENT IN ADULT FEMORAL SHAFT FRACTURES
Makale Dili: TR - Medline No: 33169
ÖZET
Femur, kalça eklemi ve diz eklemini bağlayan vücuttaki en uzun ve en güçlü kemiktir. Büyük kuvvet ve güç içeren travmatik kazalar ve ateşli silah yaralanmaları sonucu femur kırıkları çok görülmektedir. Bu çalışmada yetişkin femur cisim kırıklı hastalarda uyguladığımız cerrahi tedavi ve hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ocak-1995 ile Ocak-1999 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji ABD' na başvuran 4'ü bilateral 95 yetişkin femur kırıklı olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Bu hastaların 83'ü erkek, 12'si kadındı. Yaş ortalaması 32(19-65)idi. Hastalar ortalama 48 saat içinde opere edildiler. 46(%48.4) intramedüller çivi fiksasyonu, 15(%15.8) plak ve vida ile tespit ve geri kalan 34(%35.8) olguya ise eksternal fiksasyon ile tespit yapıldı. Ortalama takip süremiz 36(10-58) ay idi. Femur fraktürü olan olguların hemşirelik bakım planında; Gordon'un fonksiyonlara dayalı veri toplama rehberinden yararlanarak hemşirelik tanıları ve gerekli hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. Erişkin femur kırıklarında intramedüller tespit ve eksternal fiksatör uygulanan olgularda benzer sonuçlar elde edildi. Ortalama olarak 6.2(4.5-9.5) ayda klinik ve radyolojik olarak iyileşme görüldü. External fiksatör uygulanan 8(%23.5) hastada geçici ve rehabilitasyonla açılan diz eklem hareket kısıtlılığı gelişti. Plak ile tespit yapılan 4(%26.6) hastada plak kırılması, 5(%33.3) hastada kaynama gecikmesi ve yokluğu görüldü. Sonuç olarak; Erişkin femur kırıkları cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken yaralanmalardandır. Çok çeşitli tedavi yöntemleri olmasına rağmen bu yaralanmalarda mümkün olduğunca plak ve vida ile tespitten kaçınılmalıdır. Bu kırıklarda intramedüller veya external fiksatör ile cerrahi tespit ve uygun hemşirelik bakımı ile en iyi sonucu almak mümkündür.
ABSTRACT
Femur, the longest and strongest bone in human body, connected with hip and knee. Gun shot injuries and traumatic effects having huge force and kinematics frequently result in femur fractures. In this study; we aimed to evaluate the properties of surgical treatment and nursing assessment in adult femoral shaft fractures. 95 adult femoral fractures, 4 of them bilateral, were examined retrospectively from Jan.-1995 to Jan.-1999 the Department of Orthopaedics and Traumatology at Gülhane Military Medical Academy. Out of 83 patients were male and out of 12 were female. Mean age was 32(19-65) years. All patients were operated about into 48 hours. 46(48.4%) intramedullar nail fixation, 15(15.8%) plate-screw fixation, and 34(35.8%) external fixation were used in all cases. Mean follow-up period was 36(10-58) months. In nursing assessment in adult femur shaft fractures: According to Gordon's functional information collecting guidebook, nursing diagnosis and application were applied. The results of those who were applied intramedullar nail and those who were terated with external fixator in adult femoral shaft fractures were the same. Mean clinical and radiological healing of fractures were 6.2(4.5-9.5) months. In 8(23.5%) patients, there was knee stiffness treated by exercise in those who were treated with external fixator. Out of 4(26.6%) patients were obtained plate fracture and out of 5(33.3%) were obtained delayed and non-union in those who were treated with plate-screw. Consequently; it is necessary that adult femoral shaft fractures should be treated with surgically. Although there are many treatment methods in the treatment of them, using treatment with plate-screw tecnique should be avoided as far as possibly. It is possible to gain optimal results in the treatment of adult femoral shaft fractures by using intramedullar nail or external fixator and appropriate nursing assessment.