ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Erken Postmenopozal Kadınlarda FRAX Türkiye Modeli ile 10 Yıllık Kırık Riski Değerlendirmesi
10-Year Fracture Risk Assessment with FRAX Türkiye Model in Early Postmenopausal Women
Received Date : 09 Nov 2023
Accepted Date : 25 Mar 2024
Available Online : 27 Mar 2024
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-99823 - Makale Dili: EN
Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences. 2024;27(2):121-8.
ÖZET
Amaç: Daha önce yapılan çalışmalarda 50-64 yaş arası kadınlarda osteoporoz (OP) taraması için Kırık Riski Değerlendirme Aracı (FRAX) ölçeği ile hesaplanan %9,3 ve üzeri majör osteoporotik kırık (MOF) eşiğinin hastalık tespitindeki duyarlılığının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, FRAX ölçeğinin kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü gerektiren OP'li 65 yaş altı kadınları saptamada yeterli olup olmadığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya KMY ölçümü ile OP tanısı konulan 50-64 yaş arası 114 postmenopozal kadın dâhil edildi. OP’yi saptamak için önerilen ≥%9,3 (eski cut-off) ve ≥%8,4 (yeni cut-off) MOF riski değerlerinin duyarlılığı, özgüllüğü ve alıcı operatör özelliği [receiver operator characteristic (ROC)] eğrisi altında kalan alanı [area under the curve (AUC)] hesapladık. Ayrıca bu hesaplama kalça kırığı [hip fracture (HF)] riski skoru için de yapıldı. Bulgular: Eski ve yeni önerilen FRAX eşiği, BMD taraması için tüm hastaların %0,9’unu (n=1) ve %1,8’ini (n=2) tespit edebildi. FRAX ile hesaplanan ≥%9,3 ve ≥%8,4 MOF riskinin duyarlılığı ve özgüllüğü, sırasıyla %0 ve %93,4, %0 ve %97,9 idi. AUC, MOF risiki için 0,498 [%95 güven aralığı (GA) 0,367-0,630] olarak hesaplandı ve oldukça zayıf test performansını gösteriyordu. Bizim popülasyonumuzda MOF riski için hesaplanan FRAX risk eşiği ≥4 idi (%31,3 duyarlılık ve %53,6 özgüllük ile). HF riski için hesaplanan FRAX risk eşiği ≥0,4 [%75 duyarlılık, %39,2 özgüllük ve AUC 0,549 (%95 GA 0,416-0,683) ile] olup, nispeten zayıf test performansı gösteriyordu. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, 65 yaş altı postmenopozal kadınlarda OP tespiti için önerilen KMY ölçümü ile tarama gerektiren FRAX eşik değerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Hem FRAX eşiğinin hem de FRAX aracında kullanılan risk faktörlerinin gözden geçirilmesi düşünülebilir. Bunun için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: In previous studies, it was found that the sensitivity of major osteoporotic fracture (MOF) threshold of 9.3% or higher calculated by the Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) scale to detect disease for osteopororsis (OP) screening in women aged 50-64 was low. The aim of this study was to evaluate whether the FRAX scale is sufficient to detect women under 65 years of age with OP requiring bone mineral density (BMD) screning. Material and Methods: The study included 114 postmenopausal women aged 50-64 years who were diagnosed with OP by BMD screning. We calculated the sensitivity, specificity and area under the receiver operator characteristic (ROC) curve (AUC) of MOF risk ≥9.3% and ≥8.4% (proposed new cut-off) to detect OP as well as the FRAX risk threshold for hip fracture (HF). Results: The old and new recommended FRAX threshold were able to identify 0.9% (n=1) and 1.8% (n=2) of all patients for BMD screening. The sensitivity and specificity of a FRAX-calculated MOF risk ≥9.3% and MOF risk ≥8.4% were 0 and 93.4%, 0 and 97.9%, respectively. The AUC was equal to 0.498 [95% confidence interval (CI) 0.367-0.630], demonstrating the quite poor test performance. In our population, the FRAX risk threshold calculated for MOF was ≥4 (with 31.3% sensitivity and 53.6% specificity). The FRAX risk threshold calculated for HF was ≥0.4 [with 75% sensitivity, 39.2% specificity and, 0.549 (95% CI 0.416-0.683) AUC, demonstrating relatively poor test performance]. Conclusion: The results of our study show that the recommended FRAX threshold value requiring screening with BMD screning is high for the detection of OP in postmenopausal women under the age of 65. A review of both the FRAX threshold and the risk factors used in the FRAX tool may be considered. Further studies are needed for this.
REFERENCES
 1. Aslan A, Karakoyun O, Güler E ve ark. [Evaluation of bone mineral density, osteoporosis prevalence and regional risk factors in Turkish women living in Kastamonu: KASTÜRKOS study]. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2012;23:62-7. Turkish. [PubMed] 
 2. Aslan A, Uysal E, Karakoyun Ö. [Bone mineral density value in Kastamonu and area of Turkish society women]. J Clin Anal Med. 2013;4:209-12. [Crossref] 
 3. İpek A, Gafuroğlu Ü, Bodur H ve ark. [Osteoporosis risk assessment]. Turk J Phys Med Rehab. 2012;58:212-9. [Crossref] 
 4. Tuzun S, Eskiyurt N, Akarirmak U, et al; Turkish Osteoporosis Society. Incidence of hip fracture and prevalence of osteoporosis in Turkey: the FRACTURK study. Osteoporos Int. 2012;23:949-55. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Lewiecki EM. Bone: Using FRAX wisely: lessons from Switzerland and beyond. Nat Rev Endocrinol. 2010;6:126-8. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Trémollieres FA, Pouillès JM, Drewniak N, et al. Fracture risk prediction using BMD and clinical risk factors in early postmenopausal women: sensitivity of the WHO FRAX tool. J Bone Miner Res. 2010;25:1002-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Crandall CJ, Larson J, Gourlay ML, et al. Osteoporosis screening in postmenopausal women 50 to 64 years old: comparison of US Preventive Services Task Force strategy and two traditional strategies in the Women's Health Initiative. J Bone Miner Res. 2014;29:1661-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Bansal S, Pecina JL, Merry SP, et al. US Preventative Services Task Force FRAX threshold has a low sensitivity to detect osteoporosis in women ages 50-64 years. Osteoporos Int. 2015;26:1429-33. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Azagra R, Zwart M, Encabo G, et al; GROIMAP study group. Rationale of the Spanish FRAX model in decision-making for predicting osteoporotic fractures: an update of FRIDEX cohort of Spanish women. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:262. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Ghannam S, Blaney H, Gelfond J, et al. The Use of FRAX in identifying women less than 65 years needing bone mineral density testing. J Clin Densitom. 2021;24:36-43. [Crossref]  [PubMed] 
 11. El Maghraoui A, Sadni S, Jbili N, et al. The discriminative ability of FRAX, the WHO algorithm, to identify women with prevalent asymptomatic vertebral fractures: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:365. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. McCloskey EV, Harvey NC, Johansson H, et al. Fracture risk assessment by the FRAX model. Climacteric. 2022;25:22-8. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Kanis JA, McCloskey EV, Harvey NC, et al. The need to distinguish intervention thresholds and diagnostic thresholds in the management of osteoporosis. Osteoporos Int. 2023;34:1-9. [Crossref]  [PubMed] 
 14. FRAXplus®: [Link] 
 15. New FRAXplus® (Beta version) illustrates potential of refined risk factor information entered to the world's most widely used fracture risk assessment tool: [Link]