ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

FARELERİN İMMOBİLİZE DİZLERİNDE KASLAR ÜZERİNE TETRASİKLİN TEDAVİSİNİN YARARLI ETKİLERİ
BENEFICIAL EFFECT OF TETRACYCLINE THERAPY ON MUSCLE IN IMMOBILIZED KNEE OF RATS
Makale Dili: EN - Medline No: 79427
ÖZET
Amaç: İmmobilizasyon iskelet dokularında reaktif oksijen türlerinin (ROT) ekspresyonunu arttırır. ROTa karşı bir savunma stratejisi olarak kasta matrix metalloproteinase type 2 (MMP-2), superoxide dismutase (SOD), ve heat shock protein 70 (HSP-70) gibi enzimler indüklenir. Tetrasiklin immobilizasyona maruz kalan iskelet kaslarında doku yıkımını azaltmak için kullanılmıştır.

Method: Wistar sıçanlarının sağ dizi rijit eksternal fiksatör cihazı ile 1, 2 , 3, ve 4 hafta süreyle immobilize edildi. Eksternal Fiksasyon uygulandıktan sonra 2. gün başlayarak Aqueous Tetracycline solüsyonu haftada üç kez uygulandı. Kontrol grubu 1, üç hafta süresince immobilize edildi, tetrasiklin almadı ama salin solüsyonu aldı, kontrol grubu 2 üç hafta süresince sadece tetrasiklin aldı. Gastrocnemius, kuadriceps ve soleus kaslarında MMP-2, total SOD, ve HSP-70 protein ve mRNA düzeyleri RTPCR yöntemi ile moleküler düzeyde, SDS-PAGE jel ve western blots yöntemi ile protein düzeyinde analiz edildi.

Bulgular: Tetrasiklin ile tedavi edilen sıçanlarda MMP-2 ekspresyonu ve HSP-70 azaldı, SOD aktivitesi arttı. Bu değişiklikler özellikle type IIb kas liflerinde görüldü.

Sonuç: Tetracycline uygulamasının antioksidan enzim (SOD gibi) ekspresyonu üzerine olumlu etkileri vardır ve protein yıkımında sorumlu enzimlerin ekspresyonu azalır. Bu durum immobilizasyon sırasında protein yıkımı üzerine koruyucu bir etki sağlayabilir.

ABSTRACT
Aim: Immobilization increases the expression of reactive oxygen species (ROS) in skeletal tissues. As a defense strategy against ROS, it was shown that enzymes like matrix metalloproteinase type 2 (MMP-2), superoxide dismutase (SOD), and heat shock protein 70 (HSP-70) are induced in the muscle. Tetracycline was used to reduce tissue degradation in skeletal muscles exposed to immobilization.

Methods: The right knee of Wistar rats was immobilized by a rigid external fixator device for 1, 2 , 3, and 4 weeks. Aqueous Tetracycline solution was administrated 3 times a week, starting 2 days following the External Fixation (EF) was constructed. Control group 1 was immobilized for 3 weeks, did not receive tetracycline but did received saline injection, and control group 2 only received tetracycline for 3 weeks. MMP-2, total SOD, and HSP-70 protein and mRNA levels in the gastrocnemius, quadriceps and soleus muscles were analyzed at the molecular level by RT-PCR and the protein level using SDS-PAGE gels and western blots.

Results: We have shown that rats treated by Tetracycline reduce the MMP-2 expression and HSP-70, while trigger the activity of SOD. Theses changes mainly occurred in type IIb muscle fibers.

Conclusion: Tetracycline administration has beneficial effect on expression of antioxidant enzyme (i.e. SOD), and reduces expression of enzymes involved in protein degradation. This may suggest a protective effect on protein degradation during immobilization.