ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Fonksiyonel Stabilite El İşleri; Neyi Ölçmeli?
Functional Stability Hand Tasks, what to Measure?
Received Date : 07 Jan 2012
Accepted Date : 09 Apr 2012
Makale Dili: EN - Medline No: 111149
ÖZET
Amaç: Ayakta durma sırasında stabilite sabit durma ya da farklı el işleri sırasında ölçülebilir. Maalesef literatürde fonksiyonel stabilite ve buna yönelik kullanılabilecek parametrelerin geçerlilikleri hakkında yeterli veri yoktur. Bu nedenle stabiliteyi ölçmek için kullanılan parametrelerin geçerliliği amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Farklı el işlerinin uygulanması sırasında zaman ve basınç merkezi(COP) salınımı ilişkili parametrelerin geçerliliği için 20 normal denek grubu çalışmaya dahil edildi. Test aynı prosedür ile 1 gün sonra tekrar edildi. Parametrelerin güvenirliği Pearson korelasyon (PC) ve sınıflar arası korelasyon katsayısı (ICC) ile test edildi.

Bulgular: Araştırmanın sonuçları zaman ilişkili parametrelerin geçerliliğinin COP yer değiştirmesi ile ilişkili olanlardan daha iyi olduğunu gösterdi. PC ve ICC korelasyonları sırasıyla 1,375-0,947 ve 0,53-0i917 arasında değişmekte idi.

Sonuç: Fonksiyonel stabilite kuvvet platformu ile ölçülebilir. Her ne kadar fonksiyonel stabiliteyi değerlendirmek için mediolateral ve anteroposterior düzlemlerde COP yer değiştirme miktarı ve farklı el uğraşlarını gerçekleştirmek için gerekli zaman kullanılabilirse de zaman ilişkili parametrelerin geçerliliği COP yer değiştirme parametrelerinden daha iyidir. (FTR Bil Der 2012;15: 7-11)

ABSTRACT
Objective: The stability during standing can be measured during quiet standing and by undertaking different hand tasks. Unfortunately there is a lack of information in the literature regarding the evaluation of the functional stability and validity of the parameters that can be used in this regard. Therefore, it was aimed to find the reliability of the parameters used to measure the stability.

Methods: A group of 20 normal subjects were recruited to check the validity of time and centre of pressure (COP) sway based parameters during performing various hand tasks. The test was repeated using the same procedure after one day. The reliability of the parameters was tested by Pearson correlation (PC) and Interclass correlation coefficients (ICC).

Results: The results of the research showed that the validity of the time based parameters was more than those that were COP excursion based. The PC and ICC correlations varied between 0.375 and 0.947, 0.53 and 0.917, respectively.

Conclusion: The functional stability can be measured by using force plate. Although measuring the excursion of the COP in both mediolateral and anteroposterior planes and the time of undertaking various hand tasks can be used to evaluate the functional stability, the validity of the time based parameters was more than COP excursion (1) parameters. (J PMR Sci 2012;15: 7-11)