ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

GONARTROZLU HASTALARDA TENS, PLASEBO TENS VE DİADİNAMİK AKIM ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE EFFICIACY OF TENS, PLACEBO TENS AND DIADYNAMIC CURRENT THERAPY IN KNEE OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33141
ÖZET
Gonartrozu nedeniyle kronik ağrısı bulunan 46 hasta diadinamik akım, transkütan elektrik sinir stimülasyonu (TENS) ve plasebo TENS'le yapılan karşılaştırmalı çalışmaya dahil edildiler. Çalışmamızda bu terapötik tekniklerin klinik etkinliklerini değerlendirmeyi ve birbirleriyle karşılaştırmayı amaçladık. Bu gonartrozlu hastalar üç gruba ayrıldı. Bunlardan birinci gruptaki hastalar diadinamik akım ve kısa dalga diatermi, ikinci gruptakiler TENS ve kısa dalga diatermi, üçüncü gruptakiler ise plasebo TENS ve kısa dalga diatermi ile tedavi edildiler. Klinik değerlendirme tedavinin başlangıcında ve sonunda ağrı ve fonksiyonellik açılarından yapılmıştır. Klinik değerlendirmede en iyi sonuçlar ikinci grupta alınmıştır. Doktor ve hastalara göre global etkinlik değerlendirmesi de aynı sonuca işaret etmektedir. Çalışmamızın sonuçları gonartroza bağlı ağrının tedavisinde TENS'in yararlı bir seçenek olduğunu düşündürmektedir.
ABSTRACT
Fourty six patients with chronic pain due to osteoarthritis of the knee were enrolled in a trial of diadynamic current, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and placebo TENS. We aimed to evaluate and compare the clinical efficacy of these therapeutic techniques. Patients with gonarthrosis were divided into three groups. Patients in the first group were treated with diadynamic current and shortwave diathermy. The second group was treated with TENS and shortwave diathermy. The third group was treated with placebo TENS and shortwave diathermy. The pain and functional status of the patients were evaluated prior to and after the treatment. Best results were obtained in the second group. The assessments of global efficacy according to doctors and patients have also shown the same result. Results of our trial suggest that TENS is helpful in the treatment of the pain in knee osteoarthritis.