ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Hastalar ve Doktorların Romatoid Artrit Algıları ve İlişkili Faktörler
Patient's and Physsician's Perceptions of Rheumatoid Arthritis and Related Factors
Received Date : 03 Sep 2014
Accepted Date : 17 Oct 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı romatoid artritli (RA) hastalarda, hastanın ve doktorun global değerlendirmelerini ve bunların klinik değişkenlerle arasındaki ilişkiyi incelemekti.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya RA için Amerikan Romatoloji Topluluğu tanısal kriterlerini karşılayan toplam 54 hasta dahil edildi. Tüm hastalar hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, ağrı visuel ağrı skalası (VAS), hastanın ve doktorun hastalığa yönelik global değerlendirmesi, şiş ve hassas eklem sayısı ve laboratuvar incelemeleri içeren kapsamlı romatolojik değerlendirmeden geçtiler. Fonksiyonel durum değerlendirmesi için health assessment questionnaire skalası, hastalık aktivitesini ölçmek için hastalık aktivite skoru 28 (DAS28) kullanıldı.

Bulgular: Hasta ve doktorun genel değerlendirme skorları, sırasıyla, ortalama 35.85 ve 45.80 bulundu. Hasta genel değerlendirme skorları ile ağrı VAS, hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, sabah tutukluğu süresi, hassas ve şiş eklem sayısı arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu. Diğer yandan doktorun değerlendirme skorları ile ağrı VAS, hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, sabah tutukluğu süresi, hassas ve şiş eklem sayısı ve de inflamasyonun laboratuvar göstergeleri arasında pozitif korelasyon bulundu. Ayrıca korelasyon katsayıları analiz edildiğinde hekimin global değerlendirmesi DAS-28 ile, hastanın global değerlendirmesi ise ağrı VAS ile en güçlü ilişkiyi gösterdi.

Sonuçlar: RA hastalarında hastanın ve doktorun global değerlendirmesi sırasıyla ağrı şiddeti ve hastalık aktivitesi ile güçlü olarak ilişkili önemli göstergelerdir. Hastanın global değerlendirmesinde ağrı şiddetinin önemli etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate patient's and physician's global assessment and their relations with clinical variables in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Methods: A total of 54 patients who fulfilled the diagnostic criteria of the American College of Rheumatology for RA (10) were included in this cross-sectional study. All patients received a comprehensive rheumatologic assessment including disease activity, functional status, pain visual analog scale (VAS), patient's and physician's global assessment of disease, swollen and tender joints counts, and laboratory evaluation. Health assessment questionnaire scale was used to evaluate functional satatus and disease activity score 28 (DAS28) was used for measuring disease activity.

Results: The mean patient's and physician's global assessment scores were found to be 35.85 and 45.80 respectively. There was a significantly positive correlation between patient's global assessment scores and pain VAS, disease activity, functional status, duration of morning stiffness, tender and swollen joint counts. On the other hand there was a positive correlation between physician's global assessment scores and pain VAS, disease activity, functional status, tender and swollen joint counts, duration of morning stiffness and laboratory markers of inflammation. Moreover when the correlation coefficients were analyzed, physician's global assessment showed the strongest positive correlation with DAS-28 and patient's global assessment with pain VAS.

Conclusion: Patient's and physician's global assessment are important outcomes strongly related with severity of pain and disease activity respectively, in patients with RA. We can suggest that severity of pain has major influence on patient's global assessment.