ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPARETİK HASTALARDA BİLİŞSEL VE PSİKOSOSYAL FONKSİYONLARIN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF COGNITIVE AND PSYCHOCIAL FUNCTION AND LIFE SATISFACTION IN HEMIPARETIC PATIENTS
Makale Dili: EN - Medline No: 33150
ÖZET
Bu çalışma farklı ölçüm skalaları yardımıyla kronik strok hastalaarında karşılaşılan bilişsel, sosyal ve psikolojik problemleri değerlendirmek amacıyla düzenlendi. Çalışma grubu olarak 25 hemiparetik hasta, kontrol grubu olarak da 20 lomber spondilotik hasta seçildi. Her iki hasta grubuna bilişsel fonksiyonlar için Minimental Durum Değerlendirmesi (MMSE), fonksiyonel durum için Modifiye Barthel İndeksi, depresyon ve ruhsal durum için Beck Depresyon Skalası (BDI) ve STAII skalaları kullanıldı. Yaşam kalitesini değerlendirmek için ise Nothingham Health Profile' dan yararlanıldı. Çalışmamızın sonucunda çalışma grubunda NHP'nin mobilite ve emosyon komponentleri skorları daha yüksek (p< 0.01), sostal izolasyon komponenti skoru ise çok daha yüksek ( p< 0.001) bulundu. Diğer yandan ağrı skoru ise kontrol grubunda yüksek (p<0.05) olarak bulundu.

Sonuç olarak kronik hemiparetik hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde ağrı ve enerji düzeyleri fazla etkilenmezken, asıl sorunların mobilite, emosyonel durum ve sosyal izolasyon alanlarında karşılaşıldığı görülmüştür.

ABSTRACT
This study was designed to evaluate the cognitive, social and psychosocial problems experienced by chronic stroke patients using different measurement scales. 25 stroke patients were compared with a control group consistng of 20 patients with lumbar spondylosis In both patient groups, we performed Minimental Status Examination (MMSE) for cognitive functions, Modified Barthel Index for functional status, Beck Depression Inventory (BDI) and State Trate Anxiety Inventory (STAII) for depression and mood disorders. Quality of life was assessed by the Nothingham Health Profile (NHP). Mobility and emotion component scores of the NHP were found to be highly (p<0.01) and social isolation component score very significantly (p<0.001) higher in the stroke group compared to osteoarthritics. On the other hand pain score was significantly high in the osteoarthritic group (p< 0.05).

In conclusion, in chronic stroke patients, major problems are observed in areas of mobility, emotion and social isolation components of quality of life, whereas pain and energy levels are not significantly affected.