ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİ SONRASI GELİŞEN KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE YÜK VERMEDEKİ EKSİKLİĞİN KEMİK YAPIYA FİZİKİ ETKİSİ
THE PHYSICAL EFFECT OF POST STROKE MUSCLES WEAKNESS AND WEIGHT BEARING DEFICIENCY ON BONE BUILDING
Makale Dili: TR - Medline No: 32727
ÖZET
Statik ve dinamik güçler kemiğin yapısal mimarisini etkilemektedir. Statik güçler kompressif, dinamik güçler tensil kuvvetler olarak kabul edilir. Wolf kanunu “Kemik yapılanırken oluşan fonksiyonel basıncın doğrultusunda kemik elementleri yer alır veya almaz.” Şeklinde tanımlanmaktadır. Hemipleji paralitik ve nonparalitik ekstremitelerin karşılaştırılması bakımından özel bir örnektir. 3'ü postmenapozal kadın, 14'ü erkek olmak üzere 17 hemiplejik hastayı değerlendirdik. Hastaların 3'ünde paralizili ekstremitelerinde heterotopik ossifikasyon mevcuttu. Femur boyun, torakanter ve Ward's kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü, femur boynu radyografisi ve hastaların klinik değerlendirilmesi gözden geçirildi. Femur boynu ve trokanterde paralizi ve paralizi olmayan tarafların dansitometrik bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. (p<0.01 ve p<0.05). Ambulasyona geçiş süreci ile kemik mineral yoğunluğu ilişkili değildi (p>0.05). Hasta sayısının yeterli olmaması ve hastaların yatağa bağımlı dönemde olmamasına rağmen bu çalışma göstermiştir ki; yatağa bağımlılık süresi, ambulasyon süresi, yürüme analizi, günlük yaşam aktiviteleri ve kalsiyum alımı kemik yapıdaki değişimleri etkileyen önemli faktörlerdir.
ABSTRACT
Static and dynamic forces effect bone architecture. Static forces as the same compressive strength and dynamic forces as the same tensile strength are accepted. Wolf's Law “The form of a bone being given, bone elements place or displace themselves in the direction of functional pressure ” Hemiplegia is a special sample to compare paralyzed and nonparalyzed limbs. We evaluated 17 hemiplegic subject, 3 postmenopausal women and, 14 men. Three of the patients had heterotopic ossification on paralyzed limbs. Femur neck, trochanter, Ward's bone mineral density (BMD), femur neck X-ray, and clinical status were evaluated. There were statistically significant difference between paralysed and non-paralysed femur neck and trochanter BMD (p<0.01, p<0.05 respectively). Functional ambulation period and BMD were not correlated (p>0.05). Although the patient population was small and patients were in bedridden period this study showed that bedriddenperiod, ambulation, period, gate analysis, daily living activityy, calcium intake were important factor in the bone structure changes.