ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK 1000 TÜRK HASTANIN MOTOR VE FONKSİYONEL REHABİLİTASYON SONUÇLARI
MOTOR AND FUNCTIONAL REHABILITATION OUTCOMES OF 1000 TURKISH HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: EN - Medline No: 69497
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk kez inme geçiren ve yataklı rehabilitasyon için gönderilen 1000 Türk hastanın fonksiyonel iyileşmesini tanımlamaktır.

Metod: Yatışta demografik veriler, hastalık ve lezyon özellikleri kayıt edildi. Brunnstrom skoru (BS), Barthel İndeksi (BI) ve Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS) yatış ve çıkıçta uygulandı. İyileşme yatış ve çıkış skorları arasındaki fark ile değerlendirildi. Primer sonuç ölçümleri BI, BS ve FAS çıkış skoru ve yatıştan çıkışa kadar iyileşme yüzdesiydi.

Bulgular: İyileşme yüzdeleri açısından cinsler arasında fark yoktu. Ancak erkeklerin fonksiyonel sonuçları çıkış skorları açısından kadınlardan daha iyiydi. El BS ve FAC iyileşme skorları ile yaş arasında düşük negatif korelasyon vardı. Üst ve alt BS iyileşme skorları ile eğitim düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişki vardı. Sağ hemiplejiklerin el BS ve FAC iyileşme skorları sol hemiplejiklerden daha yüksekti. Eşlik eden hastalıklar içinden hipertansiyon ve koroner arter hastalığı düşük çıkış skorları ile ilişkili bulundu. Rehabilitasyon süresi uzadıkça iyileşme oranı artmaktaydı.

Sonuçlar: İnmeli hastalarda motor ve fonksiyonel sonuç yaşa, ilk motor ve fonksiyonel düzeye, hemiplejik vücut tarafına, eğitim düzeyine, eşlik eden hastalıkların varlığına, rehabilitasyona kadar geçen süre ve rehabilitasyonun süresine bağlıdır. Bu belirleyicilerin bilinmesi uygun rehabilitasyon programı ve taburculuk planlarının yapılabilmesine yardımcı olabilir.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to describe nature of functional recovery of 1000 Turkish first stroke survivors who were referred for inpatient rehabilitation.

Methods: Demographic data, disease and lesion characteristics together with concomitant diseases were recorded on admission. Brunnstrom stage (BS), Barthel index (BI) and Functional Ambulation Category (FAC) were recorded both on admission and at discharge. Recovery was quantified by the change in these scores between admission and discharge. Primary outcome measures were discharge scores and recovery rates of the BI, BS and FAC from admission to discharge.

Results: No significant difference between genders was found in overall recovery rates. However, males had better functional outcome than females according to discharge scores. There was a moderate negative correlation between age and hand BS recovery rate and FAC recovery rate. However, significant positive correlation was observed between the education level, and upper and lower extremity BS recovery rates. In addition to these, right sided hemiplegic patients had better hand BS recovery rates and FAC discharge values than left hemiplegic patients. Among the concomitant diseases, hypertension and coronary heart disease were related with poor discharge values. The results also pointed out that a longer duration of rehabilitation leads to better recovery rates.

Conclusions: Motor and functional recovery in patients depend on age, initial motor and functional status, the side of hemiplegia, education level, concomitant cardiac diseases, duration before admission to the hospital and duration of rehabilitation. Knowledge of these predictors can contribute to more appropriate treatment and discharge planning.