ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK AĞRILI OMUZDA İNTRA-ARTİKÜLER TRİAMSİNOLON ASETONİD'İN ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVITY OF INTRA-ARTICULAR TRIAMCINOLONE ACETONIDE IN PAINFUL HEMIPLEGIC SHOULDER
Makale Dili: TR - Medline No: 32796
ÖZET
Hemiplejik ağrılı omuzu olan 10 hastada pasif ROM (hareket açıklığı) ve ağrı için intra-artıküler (İ.A.) triamsinolon asetonid uygulanımının etkinliği çalışıldı. İlk tedavi durumu (A Faz süresi) (2 hafta), randomize olarak rastgele belirlendi. Daha sonraki tedavi durumu (B Faz süresi) 4 hafta olarak (1. 8. 22.gün I.A) triamsinolon asetonid (3 kere) uygulandı. Primer parametreler olarak ağrı ve ROM haftada bir olmak üzere VAS (vizüel anolog skala) ve goniometre kullanılarak ölçüldü. İlaveten sekonder parametreler, spastik kas aktivitesi (Ashworth Skala), motor fonksiyon (Fugl Meyer indeksi), üst ekstremite fonksiyonu (ARAAction Research Arm Test), omuz el sendromu (klinik skorlanma) olarak belirlendi. İstatistiksel analizlerin kombinasyonu serisinde ağrı üzerinde anlamlı etkiler olduğu görüldü (p<0.005). ROM'deki düzelme grup seviyesinde anlamlı bulundu (p<0.005). Sekonder parametreler de anlamlı değişiklikler gösterdiler (p<0.005). Sonuçlar göstermiştir ki, IA triamcinolone acetonide, hemiplejik ağrılı omuzda şikayetleri azaltarak fayda göstermiştir.
ABSTRACT
Effects of intra-articular triamcinolone acetonide on pain and passive range of motion (ROM) in ten patients with painful hemiplegic shoulder were studied. The length of the baseline condition (or A phase) was either 2 wk, and randomized across subjects subsequently, a treatment condition (or B phase) of 4 wk was applied during which three intra-articular injections of triamcinolone acetonide were administered at day 1.8. and 22. Pain and ROM were the primary outcome parameters and were measured three times each week by means of a visual analogue Skala (VAS) and goniometer, respectively. In addition, a number of secondary outcome parameters were assessed, i.e., spastic muscle activity (Ashworth Scale), motor function (Fugl-Meyer Index), upper limb function (ARA-Action Research Arm Test) and signs and symptoms of a shoulder hand syndrome (Clinical Scoring List). Statistical analysis of the combined time series showed significant effects on pain (p<0.005). Improvement of ROM reached significance at the group level (p<0.005). Secondary parameters showed significant changes (p<0.005). The results indicate that intra-articular Triamcinolone may be of benefit in reducing hemiplegic shoulder pain.