ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK HASTALARDA OMUZ AĞRISI
SHOULDER PAIN IN HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: EN - Medline No: 69275
ÖZET
Amaç: Bu çalışma hemiplejik omuz ağrısı (HOA) ile klinik değişkenler ve yatan hasta rehabilitasyon sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapıldı.

Metod: İlk inme sonrası hastaneye yatan 1000 hemiplejik hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Yatıştaki yaş, cins, eğitim düzeyi, parezi tarafı ve lezyon özellikleri kayıt edildi.

Bulgular: Hemiplejik omuz ağrısı 548 hastada (%55) pozitifti. Bu hastaların %52'sinde omuz subluksasyonu, %33,4'ünde refleks sempatik distrofi, %33,4'ünde adezif kapsülit, %14,8'inde subakromiyal sıkışma sendromu, %1,1'inde inme sonrası santral ağrı ve %0,9'unda heterotopik ossifikasyon bulundu. HOA kadınlarda, düşük eğitim düzeyli yaşlılarda ve sol hemiplejiklerde daha sıktı.

Sonuç: HOA etyolojisi çok değişkenlidir ve multifaktöryel bir patolojisi vardır. Rutin rehabilitasyon programı sırasında HOA için olası nedenler dikkatlice araştırılmalı ve her hasta için koruyucu önlemlere ve uygun tedaviye bir an önce başlanmalıdır.

ABSTRACT
Aím: This study was designed to investigate the association between hemiplegic shoulder pain (HSP) and relevant factors as well as outcome of inpatient rehabilitation.

Methods: Medical charts of 1000 hemiplegic patients after a first stroke were reviewed retrospectively. Age, gender, education level, side of paresis and lesion characteristics on admisson were recorded for each patient.

Results: Hemiplegic shoulder pain was positive in 548 patients (55%). Fifty two percent of those had shoulder subluxation, 33.4% had reflex sympathetic dystrophy, 33.4% had adhesive capsulitis, 14.8% had subacromial impingement syndrome, 1.1% had central post-stroke pain and 0.9% had heterotopic ossification. HSP was more frequent in women, older patients with lower educational status and left sided hemiplegics.

Conclusion: The aetiology of the HSP varies and this problem represents a multifactorial pathology. During routine rehabilitation program the possible causes of HSP should be evaluated carefully and preventative measures and appropriate treatment should be performed as early as possible for each patient individually.