ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE SİNİR İLETİ ÇALIŞMALARI ve F DALGASI
UPPER EXTREMITY NERVE CONDUCTION VELOCITY STUDIES and F WAVES IN THE STROKE PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 79425
ÖZET
Amaç: Bu çalışma akut ve kronik dönem inmeli hastalarda, üst ekstremitede etkilenmeyen ve etkilenen taraflar arasındaki motor ve duyu sinir iletim çalışmaları ve F dalgaları arasındaki farklılıkları araştırmak amacı ile planlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 15 akut, 21 kronik dönemde toplam 36 inmeli hasta alındı. Hastalarda iki taraflı median ve ulnar motor ve duyu sinir ileti çalışmaları ve F dalgası latansları incelendi.

Bulgular: Akut dönemdeki hastalarda, ulnar sinir F dalgası latansında etkilenen tarafta, etkilenmeyen tarafa göre istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edildi. Kronik dönemdeki hastaların etkilenen tarafında median sinir birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdündeki azalma, ve etkilenmeyen taraftaki median sinir duyusal aksiyon potansiyeli (DAP) amplitüdündeki azalma istatistiksel olarak anlamlı idi.

Sonuç: İnmeli hastalarda F yanıtındaki değişiklikler, motor nöron eksitabilitesi hakkında fikir verirken, kronik dönem inmeli hastalarda etkilenmemiş ekstremitede median sinir DAP amplitüdündeki azalış, etkilenmeyen tarafta el ve el bileğinin aşırı kullanımının karpal tunel sendromuna neden olabileceğini düşündürmektedir.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate bilateral upper extremity motor and sensory nerve conduction velocities and F wave latency in acute and chronic stroke patients.

Material and Methods: Fifteen patients with acute and 21 patients with chronic stroke, totally 36 patients, were included in the study. Bilateral median and ulnar motor and sensory nerve conduction studies and latency of F waves were analyzed in all patients with electroneuromyography.

Results: The ulnar nerve F wave latency was significantly lower on the hemiplegic side in patients with acute stroke. The median nerve compound muscle action potential amplitudes on the hemiplegic side and median sensory nerve action potential amplitudes on the nonhemiplegic side were statistically significantly lower in chronic stroke patients.

Conclusion: Changes in F wave response in stroke patients reflect motor neuron excitability, and decreased median nerve sensory nerve action potential amplitude on the unaffected side in patients with chronic phase may represent the overuse of hand and wrist, which may lead to carpal tunnel syndrome.