ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Hemodiyaliz Hastasında Torakal Spondilodiskite Bağlı Parapleji: Olgu Sunumu
Paraplegia Related to the Thoracic Spondylodiscitis in a Patient on Haemodialysis: A Case Report
Received Date : 24 Apr 2012
Accepted Date : 31 Jul 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 114190
ÖZET
Santral venöz kateter ya da vasküler greft yerleştirilmesi gibi operasyonlar ve kan alma gibi sık uygulanan deri penetrasyonları sebebiyle hemodiyaliz (HD) hastalarında enfeksiyon riski artmıştır. HD hastalarında bakteriyemi morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Torasik bölgenin bakterilerin en sık kolonize olduğu bölge olması nedeniyle HD tedavisi altındaki hastalarda spondilodiskit oluşabilir. Spondilodiskit meydana getiren enfeksiyöz ajanlar başta Staphylococcus aureus olmak üzere bakterilerdir. Tanı gözden kaçma eğiliminde olup bu durum ciddi sekellere neden olabilir. Spondilodiskit tanısında en faydalı klinik bulgu etkilenmiş bölge çevresinde ve bununla ilişkili paravertebral bölgede hassasiyet ve sırt ağrısıdır. Sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein seviyeleri genellikle yüksektir.Yüksek ateş ve lökositoz gözlenmese bile, pozitif kan kültürü, karakteristik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları temelinde tanı konulur. Bu olgu sunumunda sırt ağrısı şikayetiyle polikliğimize başvuran HD hastasında spondilodiskite sekonder gelişen parapleji tartışılacaktır. (FTR Bil Der 2012;15: 57-60)
ABSTRACT
The risk of infection on haemodialysis patients is further increased because of frequent routine skin penetration for venipuncture and operative procedures such as placement of central venous catheters and vascular grafts. Bacteraemia is also the first cause of morbidity and mortality in patients under haemodialysis. Patients under haemodialysis may present with spondylodiscitis as a result of bacteraemia, since the thoracic spine is the most frequent place where bacteria colonize. The infectious agents causing spondylodiscitis are commonly bacterial particularly Staphylococcus aureus. The diagnosis tends to be overlooked, which can lead to serious sequelae. The most useful clinical finding identifying spondylodiscitis is point tenderness over the affected area with associated paravertebral tenderness and back pain. The sedimentation rate and CRP levels are usually elevated. Positive blood cultures and characteristic magnetic resonance imaging(MRI) findings provides a secure basis for its diagnosis, even in the absence of pyrexia and leucocytosis. In this report, the paraplegia related to the thoracic spondylodiscitis in a patient on haemodialysis who applied to our polyclinic with back pain will be discussed. (JPMR Sci 2012;15: 57-60)