ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İNFANTİL SEREBRAL PALSİ VE DİNAMIK PES EKİNUSU OLAN ÇOCUKLARDA EKLEMLİ SUBTALAR SİRKÜLER KİLİTLİ AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİ İLE YÜRÜME PATERNİNİN GELİŞMESİ
IMPROVEMENT OF GAIT PATTERN FOR CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY AND DYNAMIC PES EQUINUS AFTER TREATMENT WITH HINGED SUBTALAR CIRCULAR LOCKING ANKLE-FOOT-ORTHOSES
Makale Dili: EN - Medline No: 79424
ÖZET
Amaç: Serebral palsi (SP) tanısı olan çocuklarda dinamik ekin değişik yollarla tedavi edilir (fizyoterapi, enjeksiyonlar, alçılama ve ortotik-cihaz). Eklemli subtalar sirküler kilitli ayak-ayak bileği ortezi (AFO) kas-tendon bileşeninde maksimal gerimi uygularken eklem içi kemiği de azaltır. Bu çalışmanın amacı SP tanısı olan çocuklarda ve dinamik ekinde bu AFO ile kinematik ve kinetic yürüme verileri üzerine tedavinin etkinliğini göstermektir.

Method: SP tanısı olan 16 çocuk ortotik-cihaz tedavisi öncesi ve sonrası yürürken incelendiler. Alt vücut kinematik ve kinetikleri çıplak ayakla yürürken 8 kameralı Vicon-MX-sistemi ve iki AMTI-kuvvet platformu ile Newington-Modeli kullanılarak incelendi. Plantar basınç dağılımı emed-x/R platformu ile ölçüldü.

Bulgular: Tedavi sonrası etkilenen bacakta basma fazı sonunda daha fazla ayak bileği dorsal fleksiyon açısı, salınımda daha fazla ayak bileği açısı, basma ve salınımda daha yüksek amplitüdlü hareket, yüklenme sırasında ayak bileği momenti ilk tepe değerinde ve tepe güç değerinde azalma ve topukta daha fazla temas alanı ve basınç gözlendi. Ancak hala yere ilk temas (IT) anında fazla plantar fleksiyon açısı vardı.

Sonuç: Bulgular eklemli subtalar sirküler kilitli AFO tedavisinin BTX-A veya cerrahi bir tedavi olmadan dinamik ekin yürüyüşünü tedavi ettiğini gösterdi. Yürüme paternleri daha fizyolojik ve mekanik olarak verimli bir yürüme gösterdi. IT anında aşırı plantar fleksiyonun düzelmesi için dorsal-fleksör kaslar güçlendirilmelidir.

ABSTRACT
Aim: Dynamic equinus gait in children with cerebral palsy (CP) is treated in different ways (physiotherapy, injections, casting and orthotic-device). Therapy with hinged subtalar circular locking ankle-foot-orthoses (AFO) allows maximal stretching of the muscle-tendon-complex as well as intra-articular reduction of the bone. The aim of this study is to show the effects of the therapy with this AFO on kinematic and kinetic gait data in children with CP and dynamic equinus.

Methods: 16 children with CP were analyzed during walking before and after orthotic-device therapy. Lower body kinematics and kinetics were measured barefoot using an 8 camera Vicon-MX-system and two AMTI-platforms and analyzed using the Newington-Model. Plantar pressure distribution was measured with the emed-x/R platform.

Results: After therapy the affected leg showed a significant higher ankle dorsal-flexion-angle in terminal stance, a higher maximum ankle-angle during swing, a higher amplitude of movement in stance and swing, a reduction of the first peak in the ankle-moment and of peak power at the ankle during loading response as well as more contact area and higher peak pressure under the heel. However there is still a too high plantar flexion angle at initial contact (IC).

Conclusion: The results show that the therapy with an AFO with hinged subtalar circular locking is an efficient therapy to treat dynamic equinus gait without any BTXA- treatment or surgery. The gait patterns show a more physiological and mechanically efficient gait. To improve the existing plantar flexion angle at IC the children should strengthening the dorsal-flexors.