ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İnme Sonrası Bilişsel Fonksiyonlarda Düzelme: P300 Olaya İlişkin Endojen Potansiyelleri Mental Betimleme Aracı Olarak Kullanabilir miyiz?
Post-Stroke Recovery of Cognitive Function: Can we use P300 Event-Related Potentials as a Mental Imagery
Received Date : 09 Aug 2010
Accepted Date : 27 Aug 2010
Makale Dili: EN - Medline No: 94514
ÖZET
Amaç: Hafif etkilenmiş inmelerde inmenin P300 olaya ilişkin endojen potasiyellerin (OİEP) varlığı, amplitüd ve latansına etkisini, bulguların mental durum, depresyon ve fonksiyonel özürlülük skorları ile korelasyonunu araştırmak ve sağlıklı gönüllülerle karşılaştırmak.

Yöntemler: Orta serebral arter sulama alanı etkilenmiş ilk inme atağı olan 33 hasta ve aynı yaş ve cins dağılımına sahip 19 sağlıklı gönüllü incelendi. P300 işitsel oddball metodu kullanılarak kaydedildi. Wakefield Depresyon Kendini Değerlendirme Ölçeği (WDS), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM) ve Minimental Durum Değerlendirme (MMSE) skorları kaydedildi.

Bulgular: P300 3 hastada elde edilemedi. İnmeli hastalarda kontrol grubuna göre P300 latansları anlamlı düzeyde uzun, P300 amplitüdleri anlamlı düzeyde düşük bulundu. P300 latansı ile yaş arasında orta derecede pozitif korelasyon, P300 latansı ile MMSE skorları arasında güçlü negatif korelasyon mevcuttu. P300 latans ve amplitüdleri ile WDS ve FIM skorları ve diğer klinik parametreler arasında ilişki saptanamadı.

Sonuç: İnmenin fonksiyonel sonuçları hafif olsa bile uyarının ayırt edilmesi ve kategorizasyonu gibi işitsel bilginin işlenmesinde değişiklikler olabilir. Mental kronometri için OİEP'ler iyi bir indeks olabilir ve inme sonrası etkilenebilecek bilginin işlenmesi gibi fonksiyonlar hakında açıklayıcı olabilir. OİEP'lerin inme sonrası global fonksiyonel gelişimin kestirimi konusundaki prognostik önemi araştırılmalıdır. (FTR Bil Der 2010;13:79-85)

ABSTRACT
Objective: To investigate the effects of mild stroke on the existence, amplitude, and latency of P300 Event Related Potentials (ERPs )compared with healthy controls, and to correlate the findings with mental status, depression, and functional disability scores.

Methods: Thirtythree patients who had experienced a first-ever unilateral ischemic stroke affecting middle cerebral artery territory and 19 age-and sex-matched healthy volunteers were studied. The P300 was recorded using an auditory oddball paradigm. The Wakefield self-rating depression scale (WDS), the Functional Independence Measure (FIMTM); and the Mini-Mental State Examination (MMSE) scores were recorded.

Results: P300 was absent in 3 stroke patients. The P300 latencies in stroke patients were significantly longer and the P300 amplitudes of the stroke patients were significantly smaller than those of the control group. There was a moderate positive correlation between the P300 latencies and age, and a strong negative correlation between MMSE scores and P300 latencies. A clear relationship between P300 latencies and amplitudes using WDS and FIM scores, and other clinical parameters could not be found.

Conclusion: Even if the functional consequence of a stroke is mild, processing of auditory information, including identification and categorization of stimuli, may be altered. Event-related potentials may serve as useful indexes of mental chronometry and help to elucidate those aspects of information processing that have been compromised following stroke. The prognostic significance of ERPs in predicting global functional outcome remains to be evaluated. (J PMR Sci 2010;13:79-85)