ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İnme ve Bakım Verme Yükü
Stroke and Caregiver Burden
Received Date : 20 Nov 2014
Accepted Date : 05 Jan 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: İnmeli hastalara bakım veren bireylerin demografik özelliklerini, hasta bakımı sırasında karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve hastaların fonksiyonel durumu ile bakım verme yükü arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Yöntemler: İnmeli 98 hasta ve bu hastalara primer bakım veren 98 kişi dahil edildi. Hastaların ve bakım verenlerin sosyo-demografik özellikleri kaydedildi. Bakım veren bireylerin karşılaştığı güçlükler, rehabilitasyona yönelik eğitim alıp almadıkları, bakım vericinin aile içindeki rolü, bakım verme sürecinde var olan destekler ve hangi konularda yardım aldıklarına dair bilgi formu dolduruldu. Bakım verme yükünü değerlendirmede Zarit bakım verme yükü ölçeği (ZBYÖ) kullanıldı. Hastaların fonksiyonel durumu fonksiyonel bağımsızlık ölçeği (FBÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Bakım verenlerin çoğunlukla kadın, ortalama 40 yaş grubunda, evli, ilköğretim mezunu, ev hanımı yüksek oranda hastanın birinci derece akrabası olan eşi, kızı, oğlu, annesi, babası veya kardeşleri olduğu belirlenmiştir. Bakım verenlerin hastalara fiziksel ve psikolojik yönden destek oldukları ve %65,3 gibi büyük bir bölümünün bakım verdikleri dönemde zorlandığını saptadık. En çok zorlandıkları alanların; başta hasta transferi olmak üzere, hastanın kaldırılması, iletişim, mesane bakımı ve kişisel bakım olduğu belirlendi. Zarit bakım yükü ile kognitif FBÖ puanları arasında negatif anlamlı korelasyon saptandı.

Sonuçlar: İnmeli hastalara bakım veren bireyler pekçok alanda zorlanmakta ve bu durum onların bakım yükünü arttırmaktadır.

ABSTRACT
Objective: Aim was to investigate the demographical characteristics of individuals who care for stroke patients, their problems encountered during patient care and the relationship between caregiving burden and patients' functional status.

Methods: 98 stroke patients and primary caregivers of these patients were included. Socio-demographic characteristics of patients and caregivers were recorded. The difficulties of caregivers' during caregiving process, caregivers role in the family, existing supports during caregiving process and what issues they receive assistance were recorded to information form. Zarit burden of care scale (ZBCS) was used to assess the burden of caregivivers. Functional status of patients was evaluated with functional independence measure (FIM).

Results: It was determined that; caregivers were often female, married, primary school graduates, housewives, mean age 40 and they were first-degree relatives of patients with high rates wife, daughter, son, mother, father or brother. Caregivers support the patients for physical and psychological aspects and 65.3% of the caregivers The most difficult areas were primarily to transfer the patient, the patient's removal, communication, bladder care and personal care. ZBCS and cognitive FIM scores were negatively correlated.

Conclusion: Individuals who care for stroke patients have difficulty in many areas, and this increases the burden of their care.