ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

İnmede Denge ve Denge Değerlendirme Skalaları
Balance in Stroke and Scales of Balance Assessment
Received Date : 06 May 2010
Accepted Date : 03 Aug 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 94520
ÖZET
İnme; serebral damarların oklüzyonu ya da rüptüründen kaynaklanan motor kontrol kaybı, his bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma ve bilişsel fonksiyon kayıplarından komaya kadar gidebilen klinik tablolarla karakterizedir. İnme sonrasında gelişen kas kuvvetsizliği, anormal kas tonusu, derin duyu kaybı ve vestibüler mekanizmalarda oluşan bozukluklar nedeniyle denge etkilenebilmektedir. Denge; stabilite sınırları içerisinde ağırlık merkezinin taban yüzeyi üzerinde kontrolünün sağlanabilmesidir. Günlük yaşam aktivitelerinde; yürüme, transfer ve uzanma gibi aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için oturma ve ayakta durma sırasında dengenin korunması gereklidir. İnmeli hastalarda dengeyi etkileyen faktörlerin bilinmesi rehabilitasyon hedeflerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Dengenin değerlendirilmesi, klinisyenlere tanıda, en uygun terapinin seçiminde ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Bu derlemede klinik uygulamalarda ve bilimsel çalışmalarda inmeli hastalarda dengenin değerlendirilmesinde kullanılan fonksiyonel değerlendirme skalaları üzerinde durulmaktadır. (FTR Bil Der 2010;13:112-8)
ABSTRACT
Stroke is characterized by clinical cases varying from loss of motor control due to occlusion or rupture of the serebral vasculature, sensational defects, balance deficiency to impediment of speech, loss of cognitive functions and coma. Balance can be affected by post-stroke weakness of muscles, abnormal muscle tonus, grave loss of sensation and deficiencies developing on vestibular mechanisms. Balance is the ability to control the center of mass over the base of support within the limits of stability. It is crucial to know the factors affecting the balance on patients with stroke in terms of determining the rehabilitation targets. Assessment of balance might be helpful to clinicians for diagnosis, in choosing the most appropriate therapy and evaluating the results.This review focuses on functional evaluation scales employed in clinical applications and scientific researches to assess balance in patients with stroke. (J PMR Sci 2010;13:112-8)