ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İnmeli Hastalarda Afazi Şiddetini Etkileyen Faktörler
The Factors Affecting the Severity of Aphasia in Stroke Patients
Received Date : 03 Sep 2014
Accepted Date : 08 Oct 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: İnmeli hastalardaki afazi sıklığını saptamak ve afazi şiddetini etkileyen klinik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma hastanemizde yatarak rehabilitasyon programı uygulanan hastaların dosyaları incelenerek retrospektif olarak planlandı. Hastaların demografik verileri ve eşlik eden hastaları kaydedildi. İnme süresi, etkilenen taraf, etiyoloji (iskemik, hemorajik) ile birlikte inmeye eşlik eden diğer komplikasyonlar (spastisite, denge bozukluğu, nörojenik mesane vb) kaydedildi. Ambulasyon düzeyini belirlemede fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS) kullanıldı. Afazi şiddetini değerlendirmek için Gülhane Afazi testi (GAT) kullanıldı.

Bulgular: 693 inmeli hasta dosyası incelenerek 109 (%15,7) hastada afazi saptandı. Ortalama yaşları 58,59±12,16 yıl olan afazili hastaların70 (%64,2) erkek, 39 (%35,8) kadındı. Ortalama inme süresi 6.29±5.54 ay ve ortalama hastanede yatış süresi 41,68±15,02 gündü. GAT skorlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Yaş ile duyarak anlama ve okuduğunu anlama alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif zayıf korelasyon saptanırken (r:-0,193 p=0,044; r:-0,209 p=0,029); tekrarlama ve isimlendirme için anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). İnme süresi ve hastanede yatış sürelerine göre GAT skorları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Eşlik eden hastalıklar ve inmeyle ilişkili diğer komplikasyonların varlığı ile afazi şiddeti arasında ilişki saptanmadı (p>0,05). Sağ hemiplejik hastalarda duyarak anlama dışında GAT skorları anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). İnme etyolojisine göre GAT skorlarında arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). FAS ile GAT skorları arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p<0,05).

Sonuçlar: Sağ hemiplejik ve düşük ambulasyon seviyesindeki hastalarda afazi şiddeti daha fazladır. Cinsiyet, inme süresi, inme etyolojisi, eşlik eden hastalıklar ve inmenin diğer komplikasyonlar ile afazi şiddeti arasında ilişki saptanmamıştır.

ABSTRACT
Objective: To determine the frequency of aphasia in patients with stroke and to evaluate the clinical features that affect severity of aphasia.

Methods: The study was planned retrospectively by scanning files of patients in our hospital. Patient demographic data and comorbidities were recorded. Duration of stroke, involved extremity, etiology (ischemic, hemorrhagic), concomitant complications assosiated stroke (spasticity, balance disorders, neurogenic bladder, etc.) were recorded. Functional ambulation scale (FAS) was used to determine the level of ambulation. Gülhane Aphasia Test (GAT) was used to assess the severity of aphasia.

Results: Six hundred ninety-three patient files were examined. Accordingly, 109 (15.7%) stroke patients had aphasia. The mean age of the patients was 58,59±12,16 years. 70(64,2%) patiens were male and 39 (35,8%) patiens were female. The mean stroke duration was 6,29 ± 5,54 months and the mean hospitalization duration was 41,68 ± 15,02 days. There was no significant difference GAT scores according to the gender (p>0,05). There were significant weak negative correlation between age and both auditory comprehension and reading comprehension subgroups of GAT (r:-0,193 p=0,044; r:-0,209 p=0,029); but there were no significant relationship for oral repetition and naming sub-groups (p>0,05). There was no significant difference GAT scores acoording to the stroke duration and hospitalization duration (p>0,05). There was no significat difference between GAT scores according to the comorbidities and concomitant complications (p>0,05). GAT sub-group scores except hearing comprehension were significantly lower in right hemiplegic patients then left hemiplegic (p<0,05). There was no significant difference in the GAT scores according to the etigology (p>0,05). There was a significant positive correlation between FAS and GAT scores (p<0,05)

Conclusion: Aphasia is more severe in patients with right hemiplegia and low level of ambulation. There no correlations between the severity of aphasia and gender, stroke duration, stroke etiology, concominat disease.