ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

İnmeli Hastalarda Hastalığa-Spesifik Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Determinants of Disease Specific Health-Related Quality of Life in Stroke Patients
Received Date : 05 Feb 2018
Accepted Date : 17 May 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-60048 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(3):107-14
ÖZET
Amaç: İnmeli hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK)’ni İnme Etki Ölçeği (İEÖ) 3.0 ile değerlendirmek ve SİYK ile ilişkili faktörleri tanımlamak. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya en az 1 ay önce inme geçirmiş 66 inmeli hasta dahil edildi. SİYK, inme için spesifik bir ölçek olan İnme Etki Ölçeği (İEÖ) 3.0 kullanılarak değerlendirildi. Hastalar Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD), Brunnstrom Motor Değerlendirme Ölçeği (BMDÖ), Modifiye Ashworth Ölçeği (MAÖ), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile değerlendirildi. Bulgular: İEÖ 3.0 toplam skorları FBÖ, BMDÖ ve MMDD ile pozitif ve BDE ile negatif korele idi (p<0.05). FBÖ ve BDE, İEÖ 3.0 toplam skorundaki varyasyonları etkileyen belirgin bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi (p<0.05). İEÖ 3.0 toplam puan ortalaması ≥55 yaş, orta düzeyde engellilik ve hafif depresyonlu olan grupta daha düşüktü. Ancak, kadın ve erkek hastalar arasında İEÖ 3.0 toplam puanı açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Sonuçlar inme hastalarında depresyon ve özürlülüğün, İEÖ 3.0 ile değerlendirilen SİYK'nın tutarlı belirleyicileri olduğunu göstermiştir. Ayrıca, inmeli hastalarda azalmış motor fonksiyon ve bozulmuş bilişsel durum SİYK'deki kötüleşme ile yakından ilişkiliydi.
ABSTRACT
Objective: To assess health-related quality of life (HRQoL) in stroke patients by Stroke Impact Scale (SIS) 3.0 and to identify the factors related with HRQoL. Material and Methods: Sixty six stroke patients who experienced a stroke at least 1 month earlier were included to the study. HRQoL was assessed using SIS 3.0 which is a specific scale to the stroke. The patients were evaluated by Mini Mental State Evaluation (MMSE), Brunnstrom Motor Evaluation Scale (BMES), Modifiye Ashworth Scale (MAS), Functional Indipendence Measure (FIM), and Beck Depression Inventory (BDI). Results: The SIS 3.0 total scores were correlated with FIM, BMES, and MMSE positively; and with BDI negatively. The FIM and BDI were detected to be the apparent independent risk factors affecting variations in SIS 3.0 total score. The mean total SIS 3.0 scores was lower in group with ≥55 years old, moderate disability, and mild depression. But there was no significant difference between female and male patients in terms of total SIS 3.0 score (p>0.05). Conclusion: The results indicated that depression and disability were consistent determinants of HRQoL assessed by SIS 3.0 in stroke patients. Also, decreased motor function and impaired cognitive status were closely associated with poor HRQoL in patients with stroke.