ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İNMELİ HASTALARDA İDEOMOTOR APRAKSİ SIKLIĞI VE KLİNİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ
PREVALENCE OF IDEOMOTOR APRAXIA IN PATIENTS WITH STROKE AND EFFECTS OF CLINICAL FACTORS
Makale Dili: TR - Medline No: 69273
ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı inmeli hastalarımızın apraksi yönünden değerlendirilmesi ve ideomotor apraksi sıklığının belirlenmesidir.

Metod: Çalışmaya 80'i sol, 64'ü sağ hemisfer hasarlı toplam 144 inmeli hasta alındı. Apraksi varlığı ideomotor apraksi testi (IAT) ile, günlük yaşam aktiviteleri Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği ile hastaneye yatıştan sonra ilk üç gün içerisinde değerlendirildi.

Bulgular: İdeomotor apraksi testine göre 144 hastanın 53'ünde (%36,8) apraksi varlığı saptandı. Sol hemisfer hasarlı hastaların 41'inde (%51,3), sağ hemisfer hasarlı hastaların 12'sinde (%18,8) apraksi saptandı. Sağ hemisfer hasarlı hastalarda şiddetli düzeyde apraksi saptanmadı. İdeomotor apraksi varlığı ile cinsiyet ve hemiplejik taraf arasında anlamlı korelasyon saptanırken eğitim düzeyi, etyolojik faktör arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Apraksi puanı ile yaş, ve inme süresi arasında da anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışma inmeli hastaların yaklaşık üçte birinin apraksik olduğunu, sol hemisfer hasarlı hastalarda apraksinin daha sık görüldüğünü ve sağ hemisfer hasarlı hastalardakinden daha şiddetli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle inmeli hastalar, özellikle de sol hemisfer hasarlı hastalar apraksi yönünden test edilmeli, apraksi varlığı ve şiddeti belirlenmelidir.

ABSTRACT
Objective: The objective of this study was to evaluate stroke patients in terms of apraxia and to investigate the prevalence of apraxia in patients after stroke.

Material-Methods: The study included a total of 144 patients, of whom 80 had a left hemisphere lesion and 64 had a right hemisphere lesion. The subjects were evaluated for presence of apraxia by Ideomotor Apraxia Test (IAT), and their activities of daily living were measured using Functional Independence Measure (FIM) during the first three days after admission into the hospital.

Results: Apraxia was positive in 53 (36.8%) of 144 patients. Forty-one (51.3%) of the 80 patients with left hemisphere lesion and 12 (18.8%) of the 64 patients with right hemisphere lesion were found to have apraxia. Presence of apraxia showed a significant correlation with sex and with hemiplegic side, while it did not have any correlations with education level and with etiological factor. No significant correlations were found between apraxia scores and age and stroke period.

Conclusion: This study indicates that approximately one-third of stroke patients have apraxia. Apraxia is more frequent in patients with a left hemisphere stroke, and apraxia severity in patients with left hemisphere stroke is higher than in patients with right hemisphere stroke. Therefore, especially patients with a left hemisphere stroke should be tested with respect to apraxia, and presence of apraxia as well as its severity should be determined.