ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

İnmeli Hastalarda Özür Oranlarını Etkileyen Risk Faktörleri
Risk Factors Affecting Disability Rates in Patients with Stroke
Received Date : 13 Dec 2016
Accepted Date : 05 Jun 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(3):118-25
ÖZET
Amaç: İnme nedeni ile sağlık kuruluna başvuran hastaların özür oranları ve etkileyen risk faktörlerinin ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Ocak 2011-Eylül 2015 tarihleri arasında sağlık kuruluna başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak, en az bir yıl önce serebrovasküler olay geçirmiş ve tek taraflı alt ve üst ekstremitesinde motor defisiti olan 613 (348 kadın, 265 erkek) hasta dâhil edildi. Hastaların demografik özellikleri, özür oranları ile eşlik eden hastalıkları kaydedildi. Bulgular: Altı yüz on üç hemiplejik hastanın (ortalama yaşları 70,0±10,0, yaş aralığı 50-100 yıl) 270 (%44)’i sağ hemiplejik iken, 343 (%56)’ü sol hemiplejikti. Hastaların %65’inde hipertansiyon mevcuttu. Sağ hemiplejiklerin ortalama özür oranı (%86), sol hemiplejiklere (%83) göre yüksek idi (p=0,009). Tüm hastaların %57 (n=351)’si ağır özürlü kabul edilmişti ve bunların yaşı ağır özürlü olmayanlara göre yüksek idi (p<0,001). Sağ hemiplejiklerin ağır özürlü olma oranı (%62), sol hemiplejiklere (%53) göre yüksek idi (p<0,05). Ağır özürlülük ile sağ taraf tutulumu, ileri yaş, demans ve afazi varlığı ilişkili saptandı. Sonuç: İnme geçirmiş hastalarda başta hipertansiyon olmak üzere diğer risk faktörlerinin sıklığı arttığından bu yönden ayrıntılı incelenmelidir. Literatürde, inme geçirmiş hastaların sağlık kurulu değerlendirmeleri ve özür durumu ile ilgili başka çalışmaya rastlamadığımızdan, çalışmamız ileride yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara ışık tutabilir.
ABSTRACT
Objective: The relation between the disability rates of affected patients and the risk factors affecting the health care system were investigated. Material and Methods: Between January 2011-September 2015, data of 613 (348 F, 265 M) patients with unilateral motor deficits at least 1 year history of stroke were retrospectively analyzed. Demographic features, disability rates, and comorbid conditions were recorded. Results: Of 613 (mean age; 70.0±10.0 years (range; 50 to 100 years)) hemiplegic patients, 270 (44%) had right and 343 (56%) had left hemiplegia. Hypertension was the most common comorbidity in 65% of the patients. The disability rate was higher in the right hemiplegics (86%) than in the left hemiplegics (83%) (p=0.009). Of the study group, 57% (n=351) had severe disability. The mean age and disability rate were higher in patients with severe disability (both p<0.001). The severe disability rate was also higher in the right hemiplegics (62%) than left hemiplegics (53%) (p<0.05). In addition to the presence of right-sided hemiplegia, severe disability was also associated with advanced age, presences of dementia, and aphasia. Conclusion: Due to the increased prevalence of other risk factors such as hypertension in stroke patients, patients sustaining stroke must be evaluated in detail from this perspective. We were unable to find any study in the literature that evaluated the health commission assessments and disability status in stroke patients, and the present study might light the way for future studies.