ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

İnmeli Hastaların Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesiyle İlgili Faktörler
Factors Associated with Health-Related Quality of Life of Patients with Stroke
Received Date : 18 Feb 2023
Accepted Date : 13 Nov 2023
Available Online : 17 Nov 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-96197 - Makale Dili: EN
Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences. 2024;27(2):89-95.
ÖZET
Amaç: İnme, dünya çapında en sık görülen nörolojik hastalıktır. İnme geçirenler günlük yaşam aktivitelerinde güçlük çekerler. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) inmenin etkisiyle olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışma, inmeli hastalarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesini incelemeyi ve inme sonrası yaşam kalitesini öngören değişkenleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Hastaların kognitif durumlarını değerlendirmek için Mini Mental Test kullanıldı. Fonksiyonel durum ve günlük yaşam aktiviteleri Barthel İndeksi, Rivermead Mobilite İndeksi ve İnme Etki Ölçeği 3.0 (İEÖ 3.0) ile değerlendirildi. Hastanın duygudurumu Beck Depresyon Ölçeği ile sorgulandı. Yaşam kalitesi ile ilişkili faktörleri belirlemek için Pearson korelasyonu, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 62,33±10,47 (37-80) yıl olan 71 (%47,3) kadın, 79 (%52,7) erkek olmak üzere toplam 150 inme hastası katıldı. İnme sonrası süre ile İEÖ alt başlıkları (hafıza, ruh hâli, iletişim, günlük yaşam aktivitesi, mobilite, sosyal katılım, iyileşme) ve toplam skorları arasında pozitif korelasyon vardı (sırasıyla p=0,033, p=0,020, p=0,043, p=0,007, p=0,004, p=0,020, p=0,016 ve p=0,11). Sol hemiplejili hastalarda İEÖ-iletişim alt başlığında anlamlı fark saptandı (p=0,031). İEÖ-ruh hâli alt başlığı, çalışma durumuyla pozitif olarak ilişkiliydi (p=0,035). Sonuç: İnmeli hastalarda fonksiyonel bağımsızlık ve mobilite düzeyinin artmasıyla SİYK artmakta, depresyonda SİYK azalmaktadır. Şiddetli bağımlılık, dil bozukluğu, ileri yaş, hemorajik inme ve sol taraflı lezyonlar daha düşük SİYK ile ilişkilendirildi. Daha yüksek eğitim seviyesi daha yüksek yaşam kalitesi ile ilişkilendirildi.
ABSTRACT
Objective: Stroke is the most common neurological disease worldwide. Stroke survivors have difficulties in activities of daily living. Health-related quality of life (HRQOL) is adversely affected due to the impact of stroke. This study aims to examine HRQOL in stroke patients and identify variables predicting post-stroke quality of life. Material and Methods: Mini Mental Test was used to evaluate the cognitive status of patients. Functional status and activities of daily living were assessed with Barthel Index, Rivermead Mobility Index, and Stroke Impact Scale 3.0 (SIS 3.0). The patient’s mood status was questioned with Beck Depression Scale. Pearson correlation, independent sample t-test, one-way analysis of variance, and regression analysis were used to identify the factors associated with quality of life. Results: A total of 150 stroke patients, 71 (47.3%) women and 79 (52.7%) men, with a mean age of 62.33±10.47 (37-80) years participated in the study. Duration after stroke was positively correlated with memory, mood, communication, daily living activities, mobility, social participation, improvement, and total scores of SIS (respectively p=0.033, p=0.020, p=0.043, p=0.007, p=0.004, p=0.020, p=0.016 and p=0.11). A significant difference was detected in the SIS-communication subheading in patients with left hemiplegia (p=0.031). The SIS-mood subheading was positively associated with employment status (p=0.035). Conclusion: HRQOL increases with the increase in functional independence and mobility level in stroke patients, and HRQOL decreases in depression. Severe addiction, severe language impairment, advanced age, hemorrhagic stroke, and leftsided lesions were associated with lower HRQOL. Higher education level was associated with higher quality of life.
REFERENCES
 1. Algurén B, Fridlund B, Cieza A, et al. Factors associated with health-related quality of life after stroke: a 1-year prospective cohort study. Neurorehabil Neural Repair. 2012;26:266-74. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Martini S, Setia Ningrum DA, Abdul-Mumin KH, et al. Assessing quality of life and associated factors in post-stroke patients using the World Health Organization abbreviated generic quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF). Clinical Epidemiology and Global Health. 2022;13:100941. [Crossref] 
 3. Schindel D, Schneider A, Grittner U, et al. Quality of life after stroke rehabilitation discharge: a 12-month longitudinal study. Disabil Rehabil. 2021;43:2332-41. [PubMed] 
 4. King RB. Quality of life after stroke. Stroke. 1996;27:1467-72. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Em S, Bozkurt M, Karakoç M, et al. Determining of life quality and associated factors in stroke patients. Turk J Phys Med Rehab. 2015;61:148-54. [Crossref] 
 6. Mahran SA, Abdulrahman MA, Janbi FS, et al. The health-related quality of life in stroke survivors: clinical, functional, and psychosocial correlate. Egypt Rheumatol Rehabil. 2015;42:188-95. [Crossref] 
 7. Hamza AM, Al-Sadat N, Loh SY, et al. Predictors of poststroke health-related quality of life in Nigerian stroke survivors: a 1-year follow-up study. Biomed Res Int. 2014;2014:350281. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Yavuzer G. Tıbbi rehabilitasyon alanında kullanılan ölçekler. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 2. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2011. p.3583-91.
 9. Collen FM, Wade DT, Robb GF, et al. The Rivermead Mobility Index: a further development of the Rivermead Motor Assessment. Int Disabil Stud. 1991;13:50-4. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Akın B, Emiroğlu ON. [The validity and reliability of Turkish version of rivermead mobility index (RMI) in the elderly]. Turkish Journal of Geriatrics. 2007;10:124-30. [Link] 
 11. Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Tennant A, et al. Adaptation of the modified Barthel Index for use in physical medicine and rehabilitation in Turkey. Scand J Rehabil Med. 2000;32:87-92. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Elhan AH, et al. Adaptation of the Functional Independence Measure for use in Turkey. Clin Rehabil. 2001;15:311-9. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-71. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Hisli N. [Validity and reliability of beck depression inventory for university students]. Psikol Derg. 1989;7:3-13. [Link] 
 15. Özmaden Hantal A, Doğu B, Büyükavci R, et al. [Stroke Impact Scale Version 3.0: study of reliability and validity in stroke patients in the Turkish Population]. Türkiye Fiz Tip ve Rehabil Derg. 2014;60:106-16. [Crossref] 
 16. Emre A, Çetiner M, Korkut Y. [Quality of life and related factors in stroke patients]. TJFMPC. 2019;13:103-11. [Link] 
 17. Ramos-Lima MJM, Brasileiro IC, Lima TL, et al. Quality of life after stroke: impact of clinical and sociodemographic factors. Clinics (Sao Paulo). 2018;73:e418. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Akosile CO, Adegoke B, Ezeife CA, et al. Quality of life and sex differences in a south-eastern Nigerian stroke sample. African Journal of Neurological Sciences. 2013;32:19-25. [Link] 
 19. Goma SH, Mahran SA, Mahran DG, et al. Multicenter Assessment of Health-Related Quality of Life (HRQOL) among stroke survivors. Archivos de Medicina. 2016;7:1-8. [Crossref] 
 20. Cevik C, Tekir O, Kaya A. Stroke patients' quality of life and compliance with the treatment. Acta Medica. 2018;34:839-46. [Link] 
 21. Mahran S, Abdulrahman MA, Janbi FS, et al. The health-related quality of life in stroke survivors: clinical, functional, and psychosocial correlate. Egyptian Rheumatology and Rehabilitation. 2015;42:188-95. [Crossref] 
 22. Paolucci S, Bragoni M, Coiro P, et al. Is sex a prognostic factor in stroke rehabilitation? A matched comparison. Stroke. 2006;37:2989-94. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Aprile I, Piazzini DB, Bertolini C, et al. Predictive variables on disability and quality of life in stroke outpatients undergoing rehabilitation. Neurol Sci. 2006;27:40-6. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Abubakar SA, Isezuo SA. Health related quality of life of stroke survivors: experience of a stroke unit. Int J Biomed Sci. 2012;8:183-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Mudaliar MR, Yiragamreddy SR, Tejashwani PP, et al. Quality of Life in Stroke Patients Using SSQoL Scale and Barthel Index. Indian Journal of Pharmacy Practice. 2018;11:44-50. [Crossref] 
 26. Haacke C, Althaus A, Spottke A, et al. Long-term outcome after stroke: evaluating health-related quality of life using utility measurements. Stroke. 2006;37:193-8. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Chou CY. Determinants of the health-related quality of life for stroke survivors. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015;24:655-62. [Crossref]  [PubMed]