ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

JENERALİZE OSTEOARTRİT HASTALARINDA SAUNA VE STANGER BATH (HİDROELEKTRİK BANYO) TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF STANGER BATH (HYDROELECTRIC BATH) AND SAUNA TREATMENT IN GENERALIZED OSTEOARTHRITIS PATIENTS
Makale Dili: EN - Medline No: 73086
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, jeneralize osteoartritli hastalarda Stanger bath ve sauna tedavisinin ağrıyı azaltmaya ve hastanın fonksiyonel disabilitesinin algılanmasını düzeltmeye yardımcı olup olmadığını değerlendirmekti.

Metod: Çalışmaya Amerikan Romatizma Derneği kriterlerine göre tanı konmuş 60 jeneralize osteoartritli kadın hasta alındı. Yaş ortalaması 42 ila 74 yaş arasıydı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 (n=30), haftada 5 kez, günde 20 dk stanger bath tedavisi aldı.Grup 2 (n=30), 2 haftalık peryotta 10 tedavi sauna tedavisi aldı. Ağrı, sabah sertliği ve fonksiyonel durum açısından tedavi metodlarının etkinliği WOMAC skorlarındaki değişikliklerin analizi ile değerlendirildi. Kavrama ve çimdik gücü tedavi öncesi ve sonrası ölçüldü.

Bulgular: WOMAC ağrı, fiziksel fonksiyon ve sabah sertliği skorları her iki grupta tedavi sonrası düzeldi (p<0.001). Ancak ikinci haftanın sonunda kaydedilen WOMAC skorlarında her iki grup arasında istatistiksel önemli bir fark bulunmadı (p>0.05). Buna ilave olarak, ikinci haftanın sonunda sauna ve stanger bath tedavisi alan her iki grupta kavrama ve çimdik gücü istatistiksel olarak artmıştı (p<0.05).

Sonuç: Bu bilgilerin ışığı altında, elektroterapi ile kombine hidroterapi ve saunatedavisi jeneralize osteoartritli hastalarda iyi bir tedavi seçeneği olabilir.

ABSTRACT
Aim: The purpose of this study was to evaluate whether Stanger bath and sauna therapy help reduce pain and improve patient's perception of functional disability in patients with generalized osteoarthritis.

Methods: A total of 60 female patients with generalized osteoarthritis diagnosed according to American College of Rheumatology criteria were included in the study. Their ages ranged between 42 and 74 years. Patients were randomly assigned to two groups. Group 1 (n=30) received stanger bath with a total duration of 20 min once a day and five times per week. Group 2 (n=30) received sauna bathing for ten sessions on a 2-week period. Effectiveness of treatment method in terms of pain, stiffness and functional status was assessed through analysis of changes in WOMAC scores. Grip and pinch strength were measured before and after the therapy programs.

Results: The scores of WOMAC pain, physical function and stiffness were improved at the end of treatment in the stanger bath and sauna groups (p<0.001). However, we did not find any statistically significant difference between the groups in WOMAC scores recorded at the second week (p>0.05). In addition, the levels of grip and pinch strength were statistically increased in patients both receiving stanger bath and sauna therapy at the end of second week (p<0.05).

Conclusion: These data highlight that hydrotherapy combined with electrotherapy and sauna may be good treatment options patients with generalized osteoarthritis.