ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

JÜVENİL ROMATOİD ARTRİT TANISI ALAN 137 HASTANIN KLİNİK PREZENTASYONUNUN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
RETROSPECTIVE EVALUATION OF CLINICAL PRESENTATION OF 137 PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS OF JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33241
ÖZET
Juvenil Romatoid Artrit (JRA) çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalıklardan birisidir. Kronik fonksiyonel deformitelerin en sık nedenidir. JRA'da idiyopatik sinovite eşlik eden yumuşak doku şişliği ve efüzyon mevcuttur ve 3 ana grup tariflenmiştir (1):

1) Oligoartiküler
2) Poliartiküler
3) Sistemik Başlayan Tip.

Çalışmamızda poliartiküler grup en sık görülen tip idi (%42.3). Hastalarımızda erkek hakimiyeti mevcuttu (%60.5). En sık tutulan eklemler; diz, ayak bileği ve el bileği idi. Ekstraartiküler bulgular sistemik başlayan tipte sıklıkla görülmüştür.

ABSTRACT
Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) is one of the most common rheumatic disease of childhood. It is a major cause of chronic functional deformities. There is idiopathic synovitis accompanied by soft tissue swelling and effusion in JRA and three subgroups are identified:

1) Oligoarthritis
2) Polyarthritis
3) Systemic-onset disease.

In our evaluation, the polyarticular subgroup was the most common type (%42.3). There was a male predominance (%60.5). The most involved joints were knee, ankle and wrist. Extraarticular manifestations were frequently seen in systemic-onset disease.