ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Kalçanın Bilateral Geçici Osteoporozu
Bilateral Transient Osteoporosis of the Hip: Case Report
Received Date : 09 Feb 2016
Accepted Date : 22 Nov 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2017;20(2):94-7
ÖZET
Kalçanın geçici osteoporozu (KGO) özellikle orta yaşlı erkekleri ve gebeliğin üçüncü trimesterindeki kadınları etkileyen, etiyolojisi bilinmeyen nadir görülen klinik bir durumdur. Semptomların kendiliğinden rezolüsyonu ile benign bir seyri mevcuttur. Geçici osteoporoz, avasküler nekroz başta olmak üzere diğer hastalıklarla karışabilmektedir. Erken dönemlerde bu iki hastalığın birbirinden ayırt edilmesi uygun tedavi planının seçilebilmesi için önemlidir. Bu çalışmada, 44 yaşındaki multipl skleroz hastalığı olan, kortikosteroid kullanım öyküsü olmayan bilateral KGO’lu erkek olgu güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.
ABSTRACT
Transient osteoporosis of the hip (TOH) is a rare clinical condition affecting especially middle-aged men and women in the third trimester of pregnancy with unknown etiology. It has a benign course with spontaneous resolution. Transient osteoporosis can be confused with other diseases such as avascular necrosis. Early diagnosis is important to identify and plan correct treatment. In this report, we present a 44 years old male case with bilateral TOH-a multiple sclerosis patient who is not under medication-by reviewing current literature.