ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Kaplıca Tedavisi Birlikteliği ile Diz Osteoartritli Hastalarda İzotonik ve İzokinetik Egzersiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Isotonic and Isokinetic Exercise Methods Accompanied with Balneotherapy in Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 03 Apr 2012
Accepted Date : 14 Jun 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 114185
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada diz osteoartritli (OA) hastalarda izokinetik egzersiz ile izotonik egzersizin, ağrı ve tutukluk düzeyi, analjezik kullanımı, kas kuvvetlenmesi, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi bakımından, kaplıca tedavisi eşliğinde etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Bu prospektif çalışmaya evre 2-4 olan diz OA'li 37 hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve hastalık özellikleri kaydedildi. Ağrı düzeyi 5'li likert ölçeği kullanılarak ölçüldü. Hastaların ağrı, tutukluk düzeyleri ve fiziksel fonksiyon durumlarını değerlendirmek için Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi kullanıldı. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi kısa form 36 ile değerlendirildi. Hastalar, grup 1 izokinetik dinamometre cihazı ile izokinetik egzersiz, grup 2 ise izotonik egzersiz tedavisi alanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. 60°/sn ve 180°/sn açısal hızlarda hamstring ve quadriceps pik tork ve total work değerleri kaydedildi. Her iki grup 15 seans tedavi sonrasında tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında hastalık özellikleri, fizik muayene, değerlendirme parametreleri bakımından farklılık saptanmadı. Grup 1'de kas kuvvetlerinde tedavi öncesine göre anlamlı düzelme varken, grup 2'de anlamlı bir fark saptanmadı. Diğer değerlendirme parametrelerinde her iki grupta da anlamlı bir iyileşme vardı.

Sonuçlar: Kas kuvvetini artırmada izokinetik egzersiz izotonik egzersizlere göre daha etkilidir. İkincil sonuç olarak, izokinetik egzersiz ve kaplıca tedavisi birlikteliği bu egzersizin tolerabilitesini ve etkinliğini artırmaktadır. (FTR Bil Der 2012;15: 31-8)

ABSTRACT
Objective: This study aimed to compare the effectiveness of isokinetic exercise and isotonic exercises accompanied with balneotherapy in patients with knee osteoarthritis in terms of pain and stiffness levels, muscle strength, functional status ,quality of life and the use of analgesic drug.

Methods: Thirty-seven patients who have grade 2-4 knee osteoarthritis were included in this prospective study. Patients were divided into 2 groups as the patients given isokinetic exercise with isokinetic dynamometer were group 1 and the patients given isotonic exercise were group 2. Demographic and disease characteristics of patients were recorded. Pain levels were measured by Likert scale. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index were used to evaluate pain, stiffness levels and physical function status. The quality of life were evaluated with short form-36. The peak tork and total work values on 60°/sc and180°/sc. of hamstring and quadriceps muscles were recorded. Both groups were evaluated at the end of a 15 session treatment.

Results: There was no statically significant difference between groups in disease characteristics, physical examination results and evaluation parameters. Muscle strength were significantly improved in group 1, but there was no statistically significant difference in group 2. There was improvement in other evaluation parameters in both groups.

Conclusion: Isokinetic exercise is more effective than isotonic exercise in increasing muscle strength, . As a secondary outcome, combination of isokinetic exercise and balneotherapy increase the tolerability and efficacy of this exercise. (J PMR Sci 2012;15: 31-8)