ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyak Rehabilitasyonun Etkinliği
The Effectiveness of Cardiac Rehabilitation
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95208
ÖZET
Yapılan araştırmalar kardiyak olaylardan sonra uygulanan egzersiz temelli kardiyak rehabilitasyonun özürlülük, yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzey üzerine olumlu etkileri olduğunu ve hastanede kalış süresini, tekrarlayan miyokard infarktüsü riskini ve uzun dönem mortaliteyi azalttığını göstermektedir. Kardiyak rehabilitasyon uygulamaları çoğu güncel kardiyovasküler klinik rehberlerinde kuvvetle önerilmektedir. Bu derlemede, kardiyak rehabilitasyon programlarının koroner arter hastaları, kalp yetmezliği olanlar, kalp transplantasyonu yapılmış hastalar, metabolik sendromu ve periferik arter hastalığı olan hastalarda etkinliği, güncel derlemeler ve metaanalizler ışığında değerlendirilmiştir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:62-8)
ABSTRACT
Evidence shows that exercise based-cardiac rehabilitation after cardiac events positively affects the extent of disability, quality of life and functional status, and reduces hospitalization, recurrent myocardial infarction and long-term mortality. It is strongly recommended in most recent cardiovascular clinical practice guidelines. In this review, the benefits of cardiac rehabilitation programs in patients with cardiovascular disease, congestive heart failure, heart transplantation, metabolic syndrome and periferal arterial disease are evaluated in the light of current reviews and metaanalyses. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:62-8)