ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Elektromiyografi Bulgularının Klinik Semptomlar ve İşlevsellik ile İlişkisi
The Relationship Between Electromyography Findings and Clinical Symptoms and Functionality in Patients with Carpal Tunnel Syndrome
Received Date : 28 Sep 2019
Accepted Date : 11 Dec 2019
Available Online : 08 Dec 2020
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71584 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(2):83-9
ÖZET
Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) tanısı alan hastalarda semptom, bulgu ve işlevsellik düzeylerinin kompresyon seviyeleri ile ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Gereç ve Yöntemler: 2018-2019 Nisan tari arasında Medipol Üniversitesi Sefaköy Sum Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Nöroloji Polikliniklerine medyan sinir innervasyon bölgesinde uyuşma ve ağrı şikâyetleri ile başvuran ve elektronöromiyografi (ENMG) inceleme yöntemi ile KTS tanısı alan 74 (132 el bileği) hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik bilgileri sorgulandı. Semptom şiddetini değerlendirmek için Boston Semptom Ciddiyet Ölçeği (BSCÖ) ve vizüel analog skala (VAS), motor kuvveti değerlendirmek için Jamar el dinamometresi ile el ve parmak kavrama kuvveti ölçümü, fonksiyonel durumu sorgulamak için Duruöz El Skalası (DES) ve Fonksiyonel Durum Ölçeği (FDÖ) uygulandı. Bulgular: Çalışmaya grubunun ortalama yaşı 49,7±12,13 yıl ve %87,84’ü kadındı. Hastaların %78,38’inde bilateral, %17,57’sinde sağ taraf tutulumu mevcuttu. Yapılan ENMG incelemelerinin %46,2’sinde Evre 1, %37,1’inde Evre 2, %16,7’sinde Evre 3 KTS saptandı. Hastaların ENMG sonuçları ile klinik bulgularını ve fonksiyonel durumunu değerlendiren testler karşılaştırıldığında, medyan sinir kompresyon şiddeti ile ortalama VAS skorları arasında anlamlı ilişki saptanırken (p<0,001); ortalama BSCÖ skorları (p=0,051), el-parmak kavrama kuvvetleri, ortalama DES skorları (p=0,439), ortalama FDÖ skorları (p=0,195) açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Çalışmamızda, medyan sinir kompresyon şiddeti ile sadece VAS arasında ilişki saptanmış olması, daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermekteyken; klinik bulguları değerlendiren testler ve ölçeklerle ilgili çelişkili sonuçlar, özellikle evreleme ve tedavi kararını belirlemek konusunda elektrofizyolojik çalışmaların gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between severity of impingement and clinical symptoms, physical findings and functionality in patients diagnosed with carpal tunnel syndrome (CTS). Material and Methods: Between April 2018- 2019, 74 (132 hand wrist) patients admitted to Medipol University Sefaköy Sum Hospital Physical Therapy and Rehabilitation and Neurology Outpatient Clinics with numbness and pain in hand and diagnosed as CTS by electroneuromyography (ENMG) were included. Demographic characteristics of the patients were questioned. Boston Symptom Severity Scale (BSSS) and visual analogue scale (VAS) were used to assess symptom severity, hand and finger grip strength measurements were performed to assess motor strength, and Duruöz Hand Scale (DHS) and Functional Status Scale (FSS) were used to determine functional status. Results: The mean age of the study group was 49.7±12.13 and 87.84% of them were female. 78.38% of the patients had bilateral and 17.57% had right side involvement. Stage 1, Stage 2, Stage 2, and Stage 3 CTS were detected in 46.2%, 37.1% and 16.7% of the ENMG examinations. When the ENMG results of the patients and the tests evaluating their clinical findings and functional status were compared, a significant correlation was found between the median nerve compression severity and mean VAS scores (p<0.001), there was no significant difference between mean BSSS scores, handfinger grip strength, mean DHS scores, and mean FSS scores in the groups. Conclusion: In our study, the relationship between the severity of median nerve compression and VAS alone showed that larger studies were needed. The contradictory results of the tests and scales evaluating the clinical findings once again reveal the necessity of electrophysiological studies to determine the staging and treatment decision.
REFERENCES
 1. Umay E, Karaahmet O, Avluk Ö ve ark. Karpal tünel sendromlu hastalarda kompresyonun şiddeti ile klinik semptomlar, fiziksel, fonksiyonel ve yaşam kalitesi bulgularının ilişkisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2011;57:193-200. [Crossref] 
 2. Gelfman R, Melton LJ 3rd, Yawn BP, et al. Long-term trends in carpal tunnel syndrome. Neurology. 2009;72:3341. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Keski̇n D, Uçan H, Babaoğlu S ve ark. Karpal tünel sendromlu hastalarda klinik, elektromiyografik bulguların ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2008;28:456-61.
 4. Chan L, Turner JA, Comstock BA, et al. The relationship between electrodiagnostic findings and patient symptoms and function in carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:19-24. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Rempel D, Evanoff B, Amadio PC, et al. Consensus criteria for the classification of carpal tunnel syndrome in epidemiologic studies. Am J Public Health. 1998;88:1447-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Keith MW, Masear V, Chung KC, et al. American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guideline on the treatment of carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2010;92:218-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Srikanteswara PK, Cheluvaiah JD, Agadi JB, et al. The relationship between nerve conduction study and clinical grading of carpal tunnel syndrome. J Clin Diagn Res. 2016;10:OC13-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Tunç A, Güngen BD. Karpal tünel sendromu hastalarında elektrodiagnostik evreleme ile klinik evre, semptom süresi ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi. 2017;44:159-66. [Crossref] 
 9. İnce B. Karpal tünel sendromu cerrahi zamanlamasında EMG'nin rolü. Selcuk Med. 2019;35:90-3. [Crossref] 
 10. Sezgin M, Incel NA, Serhan S, et al. Assessment of symptom severity and functional status in patients with carpal tunnel syndrome: reliability and functionality of the Turkish version of the Boston Questionnaire. Disabil Rehabil. 2006,28:1281-5. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Kersten P, Küçükdeveci AA, Tennant A. The use of the visual analogue scale (VAS) in rehabilitation outcomes. J Rehabil Med. 2012;44:609-10. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Mathiowetz V, Weber K, Volland G, et al. Reliability and validity of grip and pinch strength evaluations. J Hand Surg Am. 1984;9:222-6. [Crossref] 
 13. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1993;75:1585-92. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Duruöz MT, Poiraudeau S, Fermanian J, et al. Development and validation of rheumatoid hand functional disability scale that assesses functional handicap. J Rheumatol. 1996;23:1167-72.
 15. Stevens JC. AAEM minimonograph #26: the electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Muscle Nerve. 1997;20:1477-86. [Crossref] 
 16. Nora DB, Becker J, Ehlers JA, et al. Clinical features of 1039 patients with neurophysiological diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clin Neurol Neurosurg. 2004;107:64-9. [Crossref]  [PubMed] 
 17. de Campos CC, Manzano GM, Leopoldino JF, et al. The relationship between symptoms and electrophysiological detected compression of the median nerve at the wrist. Acta Neurol Scand. 2004;110:398-402. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Öztürk A, Değirmenci Y, Keçeci H ve ark. Karpal tünel sendromu hastalarında ağrı ve yeti yitiminin yaşam kalitesi üzerine etkileri. Konuralp Tıp Dergisi. 2013;5:38-43.
 19. Ferry S, Silman AJ, Pritchard T, et al. The association between different patterns of hand symptoms and objective evidence of median nevre compression: a community-based survey. Arthritis Rheum. 1998;41:720-4. [Crossref] 
 20. de-la-Llave-Rincon AI, Laguarta-Val S, Arroyo-Morales M, et al. Characterisation of pain in patients with carpal tunnel syndrome according to electromyographic severity criteria. Rev Neurol. 2012;54:407-14. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Özdolap Ş, Sarıkaya S, Sümer M ve ark. Karpal tünel sendromlu hastalarda klinik bulguların elektrodiagnostik testler ile ilişkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2005;51:134-7.
 22. Szabo RM, Slater RR Jr, Farver TB, et al. The value of diagnostic testing in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am. 1999;24:704-14. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Tamburin S, Cacciatori C, Marani S, et al. Pain and motor function in carpal tunnel syndrome. J Neurol. 2008;255:1636-43. [Crossref]  [PubMed] 
 24. de la Llave-Rincón AI, Fernández-de-Las-Peñas C, Pérez-deHeredia-Torres M, et al. Bilateral deficits in fine motor control and pinch grip force are not associated with electrodiagnostic findings in women with carpal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil. 2011;90:443-51. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, et al. Symptoms, disability, and quality of life in patients with carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am. 1999;24:398-404. [Crossref]