ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Karpal Tünel Sendromu Tanılı Hastalarda Vitamin D, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Vitamin D, Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Patients with Carpal Tunnel Syndrome
Received Date : 29 Dec 2021
Accepted Date : 07 Jun 2021
Available Online : 18 Jun 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-78323 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(3):201-7
ÖZET
Amaç: Karpal Tünel Sendromu (KTS), en sık görülen tuzak nöropatilerinden biridir. D vitamininin nöroprotektif etkileri, B12 vitamini ve folik asidin miyelin yapımındaki etkilerinden dolayı bu vitaminlerin KTS patogenezinde rolü olabilir. Bu çalışmada, KTS’li hastalarda serum 25(OH) vitamin D, vitamin B12 ve folik asit düzeylerini araştırmayı ve bu vitaminler ile KTS şiddeti arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel olarak yapılan çalışmaya 18-70 arası, klinik ve elektromiyografik (EMG) olarak KTS tanısı konulan 100 hasta ile 40 sağlıklı kontrol dâhil edildi. Hasta grubu EMG sonuçlarına göre hafif, orta, şiddetli KTS olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı. Hasta ve kontrol grubundaki tüm bireylerin serum 25(OH) vitamin D, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri değerlendirildi. Hasta grubuna ayrıca vizüel analog skala (VAS), Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi (BKTSA) ve “The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS)” ağrı ölçeği uygulandı. Bulgular: Hastaların 30’u (%30) hafif, 49’u (%49) orta ve 21’i (%21) ağır KTS idi. Tüm gruplarda (hasta alt grupları ve kontrol) D vitamini düzeyleri düşüktü ancak gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. B12 vitamini ve folik asit düzeyleri tüm gruplarda normal aralıklardaydı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). KTS şiddeti ile D vitamini, B12 vitamini ve folik asit arasında herhangi bir korelasyon bulunamadı. Aynı şekilde KTS şiddeti ile VAS, BKTSA ve LANSS skorları arasında da korelasyon saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda, KTS’li hastalarda serum vitamin D, vitamin B12 ve folik asit düzeylerinde ve bu vitaminlerin klinik ölçeklerle korelasyonunda istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunamadı. Bu vitaminlerin nöroprotektif etkileri ve miyelin yapımındaki fonksiyonlarından dolayı KTS klinik ve patogenezindeki olası rolünü anlayabilmek için geniş hasta gruplarını içeren farklı çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is one of the most common entrapment neuropathies. Due to the neuroprotective effects of vitamin D and the effects of vitamin B12 and folic acid on myelin production, these vitamins may have a role in the pathogenesis of CTS. In this study, we aimed to investigate serum 25 (OH) vitamin D, vitamin B12 and folic acid levels in patients with CTS and to evaluate whether there is a relationship between these vitamins and the severity of CTS. Material and Methods: A total of 100 patients diagnosed with clinically and electromyographically (EMG) CTS between the ages of 18-70 years, and 40 healthy volunteers were included in the cross-sectional study. The patient group was divided into 3 subgroups according to EMG results as mild, moderate and severe CTS. Serum 25 (OH) vitamin D, vitamin B12 and folic acid levels of all individuals in the patient and control groups were evaluated. Visual analogue scale (VAS), Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTSQ) and The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) pain scale were also applied to the patient group. Results: Thirty (30%) of the patients were mild, 49 (49%) moderate and 21 (21%) severe CTS. Vitamin D levels were low in all groups (patient subgroups and control), but there was no statistically significant difference between the groups. Vitamin B12 and folic acid levels were within normal ranges in all groups and there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05). No relationship was found between the severity of CTS and vitamin D, vitamin B12 and folic acid. Similarly, there was no correlation between CTS severity and VAS, BCTSQ and LANSS scores (p>0.05). Conclusion: In our study, no statistically significant relationship was found between serum vitamin D, vitamin B12 and folic acid levels and the correlation of these vitamins with clinical scales in patients with CTS. Due to the neuroprotective effects of these vitamins and their functions in myelin production, different studies involving large patient groups are needed to understand their possible role in the clinical and pathogenesis of CTS.
REFERENCES
 1. Sucher BM, Schreiber AL. Carpal tunnel syndrome diagnosis. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2014;25:229-47. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Kaymak B, Özçakar L. Karpal tünel sendromu. Hacettepe Tıp Dergisi. 2007;38:141-6.
 3. LeBlanc KE, Cestia W. Carpal tunnel syndrome. Am Fam Physician. 2011;15;83:952-8. [Link]  [PubMed] 
 4. Kouyoumdjian JA, Zanetta DM, Morita MP. Evaluation of age, body mass index, and wrist index as risk factors for carpal tunnel syndrome severity. Muscle Nerve. 2002;25:93-7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Bland JD. Do nerve conduction studies predict the outcome of carpal tunnel decompression? Muscle Nerve. 2001;24:935-40. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Özdemir G, Demir R, Özel L, et al. The effect of steroid injection by novel method in carpal tunnel syndrome on pain severity and electrophysiological findings. Dicle Med J. 2014; 41:277-81. [Crossref] 
 7. Öngen B, Kabaroğlu C, Parıldar Z. [Biochemical and laboratory evaluation of vitamin D]. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2008;6:23-31. [Link] 
 8. Chen S, Glenn DJ, Ni W, et al. Expression of the vitamin d receptor is increased in the hypertrophic heart. Hypertension. 2008;52:1106-12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Mitri J, Muraru MD, Pittas AG. Vitamin D and type 2 diabetes: a systematic review. Eur J Clin Nutr. 2011;65:1005-15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, et al. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 2006;134:1129-40. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Yap KS, Northcott M, Hoi AB, et al. Association of low vitamin D with high disease activity in an Australian systemic lupus erythematosus cohort. Lupus Sci Med. 2015;2:e000064. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Schöttker B, Haug U, Schomburg L, et al. Strong associations of 25-hydroxyvitamin D concentrations with all-cause, cardiovascular, cancer, and respiratory disease mortality in a large cohort study. Am J Clin Nutr. 2013; 97:782-93. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Tanik N, Balbaloğlu Ö, Ucar M, et al. Does vitamin D deficiency trigger carpal tunnel syndrome? J Back Musculoskelet Rehabil. 2016; 29(4):835-9. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Lee SH, Gong HS, Kim DH, et al. Evaluation of vitamin D levels in women with carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol. 2016;41:643-7. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Hernando-Requejo V. Patología neurológica por déficit de vitaminas del grupo B: tiamina, folato y cobalamina [Neurological pathology associated with vitamin B group deficiency: thiamine, folate and cobalamin]. Nutr Hosp. 2018;35:54-9. Spanish. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med. 2013;368:149-60. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Bayram E, Yiş U, Öztura İ, ve ark. Folik asit eksikliğine bağlı ciddi aksonal nöropati gelişen restriktif tip anoreksiya nervoza tanılı bir olgu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 2014;4:72-4.
 18. Reed MD, Van Nostran W. Assessing pain intensity with the visual analog scale: a plea for uniformity. J Clin Pharmacol. 2014;54:241-4. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Bennett M. The LANSS Pain Scale: the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs. Pain. 2001;92:147-57. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Yucel A, Senocak M, Kocasoy Orhan E, et al. Results of the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs pain scale in Turkey: a validation study. J Pain. 2004;5:427-32. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1993;75:1585-92. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Sezgin M, Incel NA, Serhan S, et al. Assessment of symptom severity and functional status in patients with carpal tunnel syndrome: reliability and functionality of the Turkish version of the Boston Questionnaire. Disabil Rehabil. 2006;28:1281-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Jablecki CK, Andary MT, Floeter MK, et al; American Association of Electrodiagnostic Medicine; American Academy of Neurology; American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Practice parameter: Electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome. Report of the American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology. 2002;58:1589-92. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Stevens JC. AAEM minimonograph #26: the electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Muscle Nerve. 1997;20:1477-86. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Nageeb RS, Shehta N, Nageeb GS, et al. Body mass index and vitamin D level in carpal tunnel syndrome patients. Egypt J Neurol Psychiatr Neurosurg. 2018;54:14. [Crossref] 
 26. Demiryurek BE, Sentürk A. Correlation of vitamin D levels with electrophysiological findings and pain in the patients with Carpal Tunnel Syndrome. Ideggyogy Sz. 2017;70: 315-20. English. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Gürsoy AE, Bilgen HR, Dürüyen H, et al. The evaluation of vitamin D levels in patients with carpal tunnel syndrome. Neurol Sci. 2016;37: 1055-61. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Saçmaci H, Tanik N, Balbaloğlu Ö, et al. Electrophysiological evaluation of carpal tunnel syndrome female patients after vitamin D replacement. Arq Neuropsiquiatr. 2020;78:224-9. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Abdul-Razzak KK, Kofahi RM. Carpel tunnel syndrome: A link with vitamin D and calcium. Biomed Rep. 2020;13:15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Mühürdaroğlu M, Agadayi E. [Could Be B12 Vitamin Deficiency A Risk Factor in Carpal Tunnel Syndrome?]. Abant Medical Journal. 2019;8:73-7. [Crossref] 
 31. Negrão L, Nunes P; Portuguese Group for the Study of Peripheral Neuropathy. Uridine monophosphate, folic acid and vitamin B12 in patients with symptomatic peripheral entrapment neuropathies. Pain Manag. 2016;6:25-9. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Tanaka H. [Old or new medicine? Vitamin B12 and peripheral nerve neuropathy]. Brain Nerve. 2013;65:1077-82. Japanese. [PubMed] 
 33. Taverner T, Crowe FL, Thomas GN, et al. Circulating folate concentrations and risk of peripheral neuropathy and mortality: A retrospec tive cohort study in the U.K. Nutrients. 2019;11: 2443. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Mottaghi T, Khorvash F, Maracy M, et al. Effect of folic acid supplementation on nerve conduction velocity in diabetic polyneuropathy patients. Neurol Res. 2019;41:364-8. [Crossref]  [PubMed]