ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISI İLE OPERE EDİLEN BİR HASTADA TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU: OLGU SUNUMU
THORACIC OUTLET SYNDROME IN AN OPERATED PATIENT WITH THE DIAGNOSIS OF CARPAL TUNNEL SYNDROME: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 79434
ÖZET
Giriş: Torasik çıkış sendromu(TÇS), supraklaviküler bölgede nörovasküler yapıların basısı sonucunda ortaya çıkan semptomlar bütünüdür. Bası sonucunda brakial pleksus, subklavien ven, subklavien arter etkilenir. TÇS semptomları, çeşitli hastalıkların semptomlarıyla örtüşebileceğinden ayırıcı tanıda bu hastalıklar dışlanmalıdır.

Olgu: 39 yaşındaki sağ elindeki güçsüzlük nedeniyle fizik tedavi polikliniğine başvuran bayan hasta, sağ karpal tünel sendromu ön tanısıyla elektrofizyoloji laboratuarına yönlendirildi. Hastanın sağ elde güçsüzlük, el kaslarında erime şikayeti vardı. 1,5 yıl önce yapılan elektromiyografik inceleme sonrasında sağ karpal tünel sendromu tanısıyla opere edilmiş ancak şikayetleri düzelmemişti. Muayenesinde boyun hareketleri ağrılı, servikal kompresyon testi pozitifti. Sağda Phalen ve Roos testleri pozitifti. Motor muayenede sağda interosseal, tenar, hipotenar atrofi mevcuttu. Sağ elde parmak abdüksiyonları, fleksiyonları, el bileği fleksiyonu, baş parmak oppozisyonunda defisit bulunmaktaydı. Duyu muayenesinde sağ elde lateral palmar bölgede hipoestezi tarifliyordu. Yapılan elektrofizyolojik incelemede median sinirin bileşik kas aksiyon potansiyeli elde edilemedi. Ulnar sinirin 5. parmak-bilek segmentinde duyusal sinir aksiyon potansiyeli ve bilekdirsek segmentinde bileşik sinir aksiyon potansiyeli amplitüdlerinde küçülme gözlendi. Elektromiyografide abdüktör pollisis breviste fibrilasyon potansiyelleri, pozitif keskin dalga potansiyelleri, dev motor ünite potansiyelleri( MÜP) saptandı. Bu kasın rekrütman paterni tek ossilasyon şeklindeydi. Abdüktör digiti minimide dev MÜP'ler görüldü, rekrütman paterni ileri seyrelme şeklindeydi. Pronator tereste fibrilasyon potansiyelleri, polifazi artışı bulunmaktaydı. Fleksör karpi ulnariste fibrilasyon potansiyelleri, dev MÜP'ler mevcuttu, rekrütman paterni seyrelme şeklindeydi.

Sonuç: Bu hastanın elektronöromiyografik bulguları torasik çıkış sendromuyla uyumlu olarak yorumlandı. Karpal tünel sendromu ve torasik çıkış sendromu klinik ve elektrofizyolojik bulgular açılarından birbirine karışabilecek klinik durumlardır. Bu iki durum arasında ayrım yaparken elektrofizyolojik bulgulardaki farklar göz önünde bulundurularak yorum yapılmalıdır.

ABSTRACT
Introduction: Thoracic outlet syndrome(TOS) is the constellation of symptoms resulting from compression of neurovascular structures (brachial plexus, subclavien artery and vein) in the supraclavicular area. As the symptoms of this syndrome may mimic other diseases, differential diagnosis is of utmost importance.

Case: A 39 year old woman was referred to the physical therapy department due to weakness of her right hand. She underwent a surgical operation with the diagnosis of carpal tunnel syndrome(CTS) 1,5 years ago. However, her complaints did not resolve. Physical examination disclosed painful motion of the neck. Spurling's, Roos and Phalen's tests were positive on the right side. Interosseal, thenar and hypothenar atrophies were evident in the right hand. Abductions and flexions of the fingers, flexion of the wrist, oppositions of the thumb were weak on the right. She was describing hypoesthesia in the lateral palmar side of the right hand, but not precisely over the median innervation area. Electophysiological study revealed absence of median nerve compound muscle action potential in the hand. Amplitudes of sensory nerve action potentials were diminished in fifth finger-wrist and wrist-elbow segments. Electromyographic study revealed fibrillations, positive sharp waves and giant motor unit action potentials in abductor pollisis brevis muscle. Giant motor unit action potentials were also present in abductor digiti minimi muscle.

Conclusion: Electroneuromyographic findings of this patient were in compliance with thoracic outlet syndrome. TOS and CTS may be confused with each other in clinical practice. Electrophysiological features must be taken into consideration when differentiating these two syndromes.