ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA MEDİAN VE ULNAR SİNİR PROKSİMAL VE DİSTAL SEGMENTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF PROXIMAL AND DISTAL SEGMENTS OF MEDIAN AND ULNAR NERVE IN CARPAL TUNNEL SYNDROME
Makale Dili: TR - Medline No: 66260
ÖZET
Karpal tünel sendromu (KTS) olan olguların median ve ulnar sinir proksimal ve distal segmentlerinin değerlendirilmesi ve KTS ile aralarında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada KTS ön tanısı ile başvuran ve en az bir ekstremitesinde KTS tespit edilen 74 hastanın 148 ekstremitesi değerlendirildi ve KTS varlığı ile F yanıt latansları ve diğer elektrofizyolojik parametreler arasındaki ilişki araştırıldı. Median sinir F-yanıtı ve ulnar sinir motor distal latansının KTS varlığını anlamlı bir şekilde yordadığı görüldü. Median sinir F yanıt latansı ile median sinir motor distal latansı arasında güçlü pozitif (p<0.001, r=0.633), median sinir duysal ileti hızı arasında güçlü negatif (p<0.001, r=-0.500), ulnar motor distal latansı ile median motor distal latansı arasında güçlü pozitif (p<0.001, r=0.732), median duysal ileti hızı güçlü negatif (p<0.001, r=-0.565) korelasyon görüldü. Sonuç olarak, KTS olgularında median sinir motor distal latansı ile ilişkili olarak F yanıt latansı ve ulnar sinir motor distal latansı uzamakta ve bunun nedeni olarakta median ve ulnar sinirin bilek düzeyinde kronik mekanik travma ya da kompresyonu ön plana çıkmaktadır.
ABSTRACT
We conducted this study in order to assessment of proximal and distal segments of the median and ulnar nerve and determine whether relationship among carpal tunnel syndrome (CTS) and them. One hundred and forty- eight extremities of 74 patients diagnosed clinically and electrophysiologically as CTS at least in one extremity were included in the study. Correlations between CTS and F wave latencies and also other electrophysiological parameters were evaluated. Median F wave latencies and ulnar distal latencies were significantly predicted CTS. Median F wave latencies were strongly correlated with median distal latencies (p<0.001, r=0.633) and strongly negative correlated with median sensory conduction velocity (p<0.001, r=-0.500). There were strong positive correlations among ulnar distal latencies and median distal latencies (p<0.001, r=0.732) and there were strong negative correlations among ulnar distal latencies and median sensory conduction velocity (p<0.001, r=-0.565). F waves latencies and ulnar distal latencies were prolonged in CTS patients in proportion the prolongation of median distal latencies. So we suggest that this phenomenon directly related to median and ulnar nerve compression at the wrist but not retrograde degeneration.